ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Lloyd’s

Αξιώσεις Πελατών / Τρίτων για ποσά που ο Ασφαλισμένος βάσει νόμου υποχρεούται να καταβάλει λόγω λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται να διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Ενδεικτικά, το Ασφαλιστήριο Lloyd’s καλύπτει:
- Αξιώσεις αποζημίωσης στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Δικηγόρου καθώς και Διαχειριστή Αφερεγγυότητας σύμφωνα με το ΠΔ133/2016
- Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας (κακόβουλη “επίθεση”)
- Έξοδα και δαπάνες για νομικές έρευνες – πραγματογνωμοσύνη – διαμεσολάβηση ή διαιτησία για εξωδικαστική διευθέτηση της αξίωσης αποζημίωσης (Σημείωση: Το ασφαλιστήριο Lloyd's δεν προβλέπει αποζημίωση κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης)

Επιπλέον, το Ασφαλιστήριο Lloyd’s με βάση ειδικούς όρους - επεκτάσεις, καλύπτει:
- Αξιώσεις αποζημίωσης για ευθύνη σε περίπτωση απώλειας πληροφοριών
- Αξιώσεις χρηματικής αποζημίωσης Τρίτων για δυσφήμιση – συκοφαντία
- Αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή απορρήτου.

Γιατί να εμπιστευθείτε την «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ»

-Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία Μηχανικού & Ασφαλιστού με διεθνή αναγνώριση (Lloyd’s).
-Παρέχει υπηρεσίες με «εγγύηση» (διαθέτει ίδια Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης μέχρι 3.000.000€/απαίτηση).
-Προτείνει αξιόπιστες οικονομικές λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου.

Διαδικασία Ασφάλισης

Στείλτε στο info@gkoutinas.gr, απευθείας ή μέσω του Ασφαλιστή σας, συμπληρωμένη την απλοποιημένη Αίτηση Ασφάλισης. Για ανεξάρτητο Δικηγόρο ή για Δικηγορική Εταιρεία.