ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Κάθε σύγχρονη Επιχείρηση, πέρα από την κοινωνική υπευθυνότητα (social responsibility), αναλαμβάνει και νομικές ευθύνες (liabilities) έναντι Εργαζομένων, Πελατών ή/και Τρίτων, Περιβάλλοντος και έναντι Μετόχων / Κοινωνικών Εταίρων, Δανειστών κλπ . Σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή πρακτική, τις ευθύνες αυτές οφείλει να καλύπτει με κατάλληλα ασφαλιστήρια ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίζει τη  δραστηριότητά της στο όλο και πιο απαιτητικό / ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.


Το επειχειρείν είναι συνυφασμένο με ανάληψη κινδύνων. Τα τυχαία ζημιογόνα γεγονότα, τα εργατικά ατυχήματα, τα ανθρώπινα λάθη και οι παραλείψεις, δεν μπορούν να αποκλεισθούν ή να εξαλειφθούν. Οι οικονομικές συνέπειες μπορεί να είναι βαριές για τον ισολογισμό της επιχείρησης ή/και να απειλήσουν τη βιωσιμότητά της ...

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της  ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και της παγκοσμιοποίησης, η άρτια και πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επιχειρηματικών κινδύνων είναι αναγκαία. Οι δαπάνες για την ασφάλιση δεν είναι απλά ένα «κόστος» αλλά «αξία», που επιτρέπει την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο.

Σε ότι αφορά την κάλυψη των επιχειρηματικών ευθυνών η Ιδιωτική Ασφάλιση έχει να προσφέρει αντίστοιχες γόνιμες λύσεις, όπως:
- Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης (έναντι Τρίτων / Κοινού),
- Ασφάλιση Εργοδοτικής Ευθύνης (έναντι Εργαζομένων),
- Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης (έναντι Πελατών και Τρίτων),
- Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος (έναντι Καταναλωτών / Πελατών),
- Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Αστικής Ευθύνης (έναντι Περιβάλλοντος),
- Ασφάλιση Ευθύνης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθυντών Επιχείρησης (έναντι Μετόχων, Χρηματοδοτών, Αρχών, Εργαζομένων, Καταναλωτών).

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, που θέλουν να επιβιώσουν και να προοδεύσουν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα πρέπει να απαιτούν από τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους τους ποιοτικές και άρτιες ασφαλιστικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες τους.

Η εταιρεία “KOUTINAS SA”– Insurance Brokers, Coverholder at Lloyd's, διαθέτοντας ξεχωριστή τεχνογνωσία και εμπειρία, από το 2021, προσφέρει τις πλέον γόνιμες λύσεις μέσω της εξειδικευμένης εταιρείας CROMAR SA - Insurance Brokers, Coverholder at Lloyd's με την οποία συνεργάζεται κατ' αποκλειστικότητα.