ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Κάθε Επαγγελματίας (Μηχανικός, Γιατρός, Δικηγόρος, Λογιστής κλπ) ή Φορέας που παρέχει υπηρεσίες, μπορεί να ζημιώσει. Χρειάζεται την Ασφάλιση ώστε να ασκεί τη δραστηριότητά του με αξιοπιστία και χωρίς άγχος για τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης  από ενδεχόμενο λάθη ή παραλείψεις.

Το θέμα της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης, φαίνεται πως η αγορά δεν το γνωρίζει με επάρκεια. Ωστόσο, η απελευθέρωση των επαγγελμάτων, η επιβολή ενιαίων κανόνων και αρχών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο αναγαίος εκσυγχρονισμός για την οικονομική ανάπτυξη, επιβάλλουν μια νέα πραγματικότητα στα θέματα παροχής υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές.

Σε μια τέτοια εξέλιξη εκσυγχρονισμού οι Έλληνες επαγγελματίες , έχουν ανάγκη από ουσιαστική οικονομική και νομική υποστήριξη. Η υποστήριξη αυτή, σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά - διεθνή πρότυπα, δεν είναι άλλη από την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης.

Η εταιρεία “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων” από το 1999, αναπτύσσει συστηματική δραστηριότητα και έχει αναγνωρισθεί ως πρωτοπόρος στο συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης. Λειτουργώντας ως Ανταποκριτής των Lloyd’s (Binding Authority), εκδίδει με ανταγωνιστικό κόστος αξιόπιστα ασφαλιστήρια και μεριμνά για το διακανονισμό ενδεχόμενων αξιώσεων αποζημίωσης.

Η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ” προωθεί την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης, απευθείας ή μέσω συνεργασιών με πιστοποιημένους Ασφαλιστικούς Συμβούλους.