ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Lloyd’s

Ένα ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης δεν αναφέρει τι ακριβώς καλύπτει αλλά ρητά ανανφέρει πως αποζημιώνει αξιώσεις Πελατών / Τρίτων για ποσά που ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει λόγω λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή κατηγορείται οτι διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής δραστηριότητας καθώς επίσης έξοδα πραγματογνωμοσύνης & νομικές δαπάνες για διευθέτηση της αξίωσης αποζημίωσης.
Ενδεικτικά, κίνδυνοι που το Ασφαλιστήριο Lloyd’s καλύπτει: Συνέπειες που ανάγονται σε ανεπαρκήςγνώση της ισχύουσας νομοθεσίας, λανθασμένη συμβουλή σε Πελάτη που μπορεί να τον οδηγήσει σε άμεση οικονομική ζημιά ή έμμεση διαφυγόντα κέρδη/απώλεια εγγράφων - πληροφοριών / δυσφήμιση / παραβίαση εμπειστευτικότητας κλπ
 

Γιατί να εμπιστευθείτε την «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ»

- Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία Μηχανικού & Ασφαλιστού με διεθνή αναγνώριση (Lloyd’s).
- Εκδίδει ασφαλιστήρια για λογαριαμό των Lloyd's και μεριμνά για τη διαχείριση των τυχόν αξιώσεων αποζημίωσης.
- Παρέχει υπηρεσίες με «εγγύηση» (διαθέτει ίδια Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης μέχρι 3.000.000€/απαίτηση).
- Προτείνει αξιόπιστες οικονομικές λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου.

Διαδικασία Ασφάλισης

Χρειάζεται συμπλήρωση απλοποιημένης Αίτησης Ασφάλισης, αντίστοιχα για ανεξάρτητο Σύμβολο Επιχειρήσεων ή Εταιρεία και αποστολή στο info@gkoutinas.gr, απευθείας ή μέσω πιστοποιημένου Ασφαλιστή (Μεσίτης ή Πράκτορας Ασφαλίσεων)