ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός του συστήματος παραγωγής έργων

Η Ποιότητα και η Ασφάλεια των κατασκευών είναι κάτι το αυτονόητο σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Συνήθως, ρητά αναφέρεται ως συμβατική απαίτηση ή απλά προκύπτει ως εκ του νόμου υποχρέωση. Ωστόσο, το αυτονόητο στη χώρα μας έχει αποδειχθεί πως δεν είναι και προφανές. Προς τούτο, είναι απαραίτητο να υπάρξει εκσυγχρονισμός του συστήματος παραγωγής έργων και να γίνουν μεταρρυθμίσεις ώστε να μπορέσουμε να δούμε λίγο καλύτερα το μέλλον αυτής της χώρας, πέρα από την οικονομική κρίση και τα όποια μνημόνια.
Χρειάζεται ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο με διαφάνεια αξιοπιστίας, που είναι βασικό στοιχείο για την κάθε εγχώρια ή ξένη επένδυση. Προς τούτο, οι όποιες προσπάθειες εκσυγχρονισμού πρέπει να ευθυγραμμίζονται με καταξιωμένα διεθνή πρότυπα και όχι να "εξωραϊζουν" εγχώριες πατέντες που αφήνουν περιθώρια αδιαφάνειας και διαπλοκής εις βάρος την ποιότητας των έργων.

Είμαστε σε ένα στάδιο όπου ενόψει της μελλοντικής ανάκαμψης και ανάπτυξης της οικονομίας, πολλοί ξένοι επενδυτές ενδιαφέρονται για επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα μας. Ενόψει των εξελίξεων είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργήσουμε το θετικό κλίμα διαφάνειας και φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος (φορολογία, γραφειοκρατία κλπ) ώστε να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αύξηση εισοδήματος.

Η Μελέτη και Κατασκευή τεχνικών έργων είναι ως γνωστόν μια σχετικά πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία έντασης Κεφαλαίου (Χρηματοδότηση), Υπηρεσιών (Μελέτη – Επίβλεψη - Υπηρεσίες Συμβούλου), Εργασίας, Υλικών και χρήσης Μηχανικών Μέσων (Εργολάβοι – Υπεργολάβοι). Μοιραία η διαδικασία αυτή εμπεριέχει μια σειρά πιθανών κινδύνων που όταν επέλθουν μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο ίδιο το Έργο, σε Τρίτους ή στο απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό και ενδεχόμενα αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της κατασκευής και στην αποδοτικότητα της αντίστοιχης επένδυσης. Ειδικότερα επισημαίνονται:

- Κίνδυνοι που σχετίζονται με Μελέτη – Επίβλεψη - Υπηρεσίες Συμβούλου

- Κίνδυνοι που σχετίζονται με τυχαία γεγονότα (φωτιά, πλημμύρα, κλπ), με ασυνήθη φυσικά φαινόμενα ή και με ανωτέρα βία (σεισμός, θεομηνία), δολιοφθορές κλπ

- Ατυχήματα σε Τρίτους ή και σε εργαζόμενους στα πλαίσια κατασκευής του έργου

- Κατασκευαστικές “αστοχίες” ανθρωπογενούς χαρακτήρα, σχετιζόμενες με λανθασμένη μελέτη, κακοτεχνία ή ελαττωματικό υλικό (δηλαδή, αντίστοιχα ευθύνη Μελετητή, Κατασκευαστή, Προμηθευτή).

Σύγχρονο «εργαλείο» για τη διαχείριση των κινδύνων, που μοιραία συνδέονται με τη δραστηριότητα μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων και το οποίο δυστυχώς δεν έχει εφαρμοστεί και εμπεδωθεί στην πράξη, είναι η κατάλληλη Ασφάλιση. Δηλαδή, μιλάμε για ορθολογική εφαρμογή του θεσμού της Ασφάλισης σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή πρακτική εμπειρία, που να λαμβάνει υπόψη το δίκαιο καταμερισμό ευθυνών μεταξύ των βασικών παραγόντων στη διαδικασία παραγωγής έργου (Κύριος του Έργου, Μελετητής – Επιβλέπων Μηχανικός, Εργολάβος Κατασκευαστής, Προμηθευτής) καθώς και αντικειμενική προσαρμογή των απαραίτητων ασφαλιστηρίων, που απαιτούνται, όπως:

- Ασφάλιση “Μελέτης” / Επαγγελματικής Ευθύνης Μελετητών

- Ασφάλιση “Κατά Παντός Κινδύνου” Κατασκευής Έργου

- Ασφάλιση “Εργοδοτικής Ευθύνης” έναντι του εργατοτεχνικού προσωπικού

- Ασφάλιση “10ετούς Εγγύησης Κατασκευής”.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξει ουσιαστική προσέγγιση των παραπάνω, στο πλαίσιο του ευρύτερου προβληματισμού για την “επόμενη μέρα”, που αναγκαστικά θα πρέπει να συνδεθεί με διαφορετικές αντιλήψεις γύρω από την υλοποίηση των τεχνικών έργων με τη δέουσα ποιότητα σε ότι αφορά τον εκάστοτε συμβατικό χρόνο, το αντίστοιχο προδιαγεγραμμένο κόστος και τα συμφωνημένα χαρακτηριστικά απόδοσης πεος όφελος του κοινωνικού συνόλου.