ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΙΙΙ)

Τουριστικοί Πράκτορες. Απαραίτητη η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 23/05/2022.

Το παρόν άρθρο αποτελεί συνέχεια γενικού άρθρου με τίτλο-υπότιτλο: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ (Ι): Ευαίσθητος κλάδος της οικονομίας με ένταση Ευθύνης!

Γίνεται αναφορά στα Γραφεία Τουριστικών Πρακτόρων με επιχειρηματικό αντικείμενο τον εξερχόμενο και, κυρίως, τον εισερχόμενο τουρισμό. Συνήθως είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με "ένταση επαγγελματικής ευθύνης". Δηλαδή, με δραστηριότητα όπου υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν αξιώσεις αποζημίωσης από εξ αμελείας λάθος ή παράλειψη από την πλευρά τους στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρουν. Αυτοί που μπορεί να εγείρουν αξιώσεις για οικονομικές άμεσες ή και έμμεσες απώλειες μπορεί να καταρχήν οι Πελάτες - Τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας. ή και  οι Πελάτες - Συνεργάτες του τουριστικού πρακτορείου. Οι τελευταίοι είναι συνήθως μεγάλες επιχειρήσεις του εξωτερικού, που διακινούν μαζικά ξένους τουρίστες με “ευαισθησία” σε θέματα παροχής υπηρεσιών με ποιότητα και υπευθυνότητα (βλ. επαγγελματική ευθύνη). Για το λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη πως ο τουρισμός είναι ένας διεθνοποιημένος μηχανισμός παροχής υπηρεσιών, πολύ σωστά έχει προβλεφθεί η υποχρεωτική Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Τουριστικών Πρακτόρων, στο πνεύμα της σχετικής νομοθετικής απαίτησης (Προεδρικό Διάταγμα 7/2018, που αποτελεί εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/2302).

Το πρόβλημα στη χώρα μας είναι ότι ο νόμος δεν προσδιορίζει την ευθύνη αυτή και τις παραμέτρους ασφάλισής της. Επιπλέον, δεν υπάρχει αντικειμενικός μηχανισμό ελέγχου εφαρμογής της απαίτησης του νόμου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας από τους Ασφαλιστές, δίνει την ευχέρεια στην αγορά,, συνήθως από άγνοια, να προσεγγίζει  πρόχειρα και "ερασιτεχνικά" το όλο θέμα. Αποτέλεσμα να έχουμε: Τυπικές ασφαλίσεις Γενικής Αστικής Ευθύνης ή ασφαλίσεις Προσωπικού Ατυχήματος, με πολύ χαμηλά όρια (για να είναι φτηνές) και με μειωμένης "ποιότητας" όρους κάλυψης (τεκμηρίωση αξιώσεων αποζημίωσης και αποζημίωση αλλοδαπών κατόπιν απόφασης ελληνικού δικαστηρίου) και όχι ασφαλίσεις Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης που είναι το ζητούμενο. 

Οι Τουριστικοί Πράκτορες αγοράζουν τη συγκεκριμένη Ασφάλιση γιατί την επιβάλλει ο νόμος, συνήθως "για τα μάτια", αρκεί να είναι φτηνή! Δεν ενδιαφέρονται για την ουσιαστική κάλυψη της ευθύνης τους, η οποία μάλιστα ανάγεται σε ένα σοβαρό κίνδυνο (ενδεχόμενη αξίωση αποζημίωσης από αλλοδαπούς τουρίστες προηγμένων χωρών. Είναι δε σύνηθες τα ασφαλιστήρια να μην καλύπτουν Αστική Ευθύνη σε σχέση με Εισερχόμενο Τουρισμό, που είναι και η ουσία του όλου θέματος!

Απαραίτητη η σωστή κάλυψη Αστικής Ευθύνης

Οι Tour Operators του εξωτερικού ("προμηθευτές" αλλοδαπών τουριστών - συνεργάτες των εγχώριων τουριστικών πρακτόρων), μάλλον δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα και συνήθως αρκούνται στη Δήλωση - Βεβαίωση Ασφάλισης που τους προσκομίζει ο συμβαλλόμενος Έλληνας Τουριστικός Πράκτορας. Με βάση τη σχετική εμπειρία, προκύπτει πως στην πράξη, για διάφορους λόγους που δεν κρίνεται σκόπιμο να αναλυθούν, το όλο θέμα της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης αντιμετωπίζεται ως ένα τυπικό “χαρτί”! Αλίμονο στον Έλληνα Τουριστικό Πράκτορα που θα του τύχει κάποιο σοβαρό συμβάν και αποδειχθεί πως το ασφαλιστήριό του είναι "κενό ουσίας”. Και, το θέμα δεν είναι μόνο οι συνέπειες εις βάρος του συγκεκριμένου άτυχου Τουριστικού Πράκτορα αλλά ευρύτερα και στη φήμη της τοπικής τουριστικής αγοράς.

Είναι ευνόητο πως θα μπορούσε να υπάρξει πρόβλημα και με τον Ασφαλιστικό Πράκτορα ή Μεσίτη ο οποίος διαμεσολάβησε στη συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη χωρίς να συμβουλέψει σωστά τον Πελάτη του και χωρίς να μεριμνήσει για την πληρότητα και αρτιότητα του Ασφαλιστηρίου. Μικρότερο θα είναι το πρόβλημα με την Ασφαλιστική Εταιρεία, η οποία πολύ απλά "προσφέρει το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο σε χαμηλή τιμή αλλά με περιοριστικούς όρους σαφώς διατυπωμένους...”.

Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως είναι ιδιαίτερα σημαντική η Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνη του Τουριστικού Πράκτορα έναντι των συνεργαζόμενων Γραφείων / Πελατών του εξωτερικού. Οι τελευταίοι, είναι  οργανωμένες επιχειρήσεις του εξωτερικού οι οποίες ξέρουν να διεκδικούν χρηματική αποζημίωση. όταν συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα σε άτομο/α που διακινούν. Σχετικά, σημειώνεται πως η αξίωση αποζημίωσης δεν είναι απλά για την ενδεχόμενη νοσηλεία του παθόντος (αυτό καλύπτεται από την απλή Ταξιδιωτική Ασφάλιση ή την συνήθη Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος) αλλά για αποθετικές χρηματικές απώλειες (διαφυγόντα κέρδη, δυσφήμιση κλπ), πέρα από τις επακόλουθες αξιώσεις του παθόντος για  ψυχική οδύνη επειδή κάτι “πήγε στραβά” στις πολύτιμες διακοπές του!

Με βάση τα παραπάνω, είναι ευνόητο πως ένας σύγχρονος Τουριστικός Πράκτορας θα πρέπει να ασφαλίζεται με άρτια ασφαλιστήρια και με αξιόπιστους όρους κάλυψης.