ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ (Ι)

Ευαίσθητος κλάδος της οικονομίας με ένταση Ευθύνης

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 06/05/2022.

Πρόκειται για τον Τουρισμό. Σημαντικό κλάδο της εγχώριας “βαριάς βιομηχανίας”, ο οποίος μπορεί και πρέπει να αποδώσει ακόμη περισσότερο συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Θεσμικό πλαίσιο - κανόνες

Για μια αειφόρο τουριστική ανάπτυξη που να ενισχύει την επιχειρηματικότητα και να τονώνει την απασχόληση, επισημαίνονται παρακάτω κάποιες βασικές παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

  • Η κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική υποδομή των τουριστικών περιοχών, με σεβασμό τόσο στους Πελάτες (εγχώριοι και αλλοδαποί τουρίστες) όσο και στο φυσικό περιβάλλον.
  • Επιχειρησιακή οργάνωση κατά τρόπο ώστε οι επισκέπτες - τουρίστες, ανεξαρτήτως ηλικίας, να μπορούν να προσεγγίζουν και να χρησιμοποιούν τις υποδομές, τις υπηρεσίες και τα αγαθά που διατίθενται με άνεση και ασφάλεια, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα σε βάρος της σωματικής υγείας των επισκεπτών - τουριστών.
  • Τήρηση των κανόνων ασφαλείας που προβλέπονται για τις υποδομές, τα μεταφορικά μέσα και τον εξοπλισμό καθώς και τον  περιβάλλοντα χώρο. 
  • Μέριμνα για σύναψη κατάλληλων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τουριστικούς πράκτορες του εξωτερικού που διακινούν ομάδες τουριστών και με εγχώριους φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν τη μετακίνηση - μεταφορά ή αναψυχή των τουριστών.
  • Πρόβλεψη επαρκούς ασφαλιστικής κάλυψής της αστικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων έναντι αλλοδαπών ή/και εγχώριων συνεργαζόμενων φορέων.

Νόμοι του Κράτους - Νόμοι της Αγοράς

Η θεμελιώδης αρχή ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, προϋποθέτει αδειοδότηση και λειτουργία των διαφόρων τουριστικών επιχειρήσεων με εφαρμογή κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς ή ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Στη βάση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη πως η χώρα μας αποτελεί πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νομοθετικό πλαίσιο μπορούμε να πούμε πως υπάρχει. Ωστόσο, με δεδομένη την έλλειψη του απαραίτητου αυστηρού μηχανισμού εποπτείας και ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων από την πλευρά της Πολιτείας, είναι προφανές πως καθοριστικό ρόλο μπορεί να έχουν οι “Νόμοι της Αγοράς“. Και στην περίπτωση του Τουρισμού που από τη φύση του ανάγεται σε μια διεθνοποιημένη δραστηριότητα, οι αντίστοιχοι νόμοι μπορεί να είναι αμείλικτοι για όσους αποκλίνουν σε θέματα ποιότητας και αξιοπιστίας των υπηρεσιών που παρέχουν. 

Κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί πως στον ποιοτικό τουρισμό, η έννοια της “ποιότητας” και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ευρύτερη. Δεν περιορίζεται στη σοβαρή παρουσία στο Διαδίκτυο, στο καλό φαγητό ή στην ευγένεια του προσωπικού φιλοξενίας. Σχετίζεται επίσης ικανοποιητική διαχείριση διαφόρων παραπόνων ή αξιώσεων αποζημίωσης όταν προκύπτουν τυχαία / έκτακτα ζημιογόνα περιστατικά, τα οποία πρέπει να διευθετούνται άμεσα και αντικειμενικά με δίκαια αποζημίωση. Γιατί, οι σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο του τουρισμού με τις  συνθήκες ανταγωνισμού και των επιρροών από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, μπορούν να επηρεάσουν καταλυτικά όχι μόνο στη βιωσιμότητα των Τουριστικών Γραφείων και τα οικονομικά αποτελέσματα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αλλά μπορούν να δυσφημίσουν και τον ίδιο τον τουρισμό, όχι μόνο σε μια συγκεκριμένη περιοχή αλλά και στην ίδια τη χώρα. 

Σημαντικός παράγων η Ασφάλιση

Η Ασφάλιση και ειδικότερα αυτή της Αστικής Ευθύνης, είναι το απαραίτητο “συστατικό” κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μια σύγχρονη ευνομούμενη κοινωνία με ανοιχτούς ορίζοντες. Εστιάζοντας στο διεθνοποιημένο κλάδο του Τουρισμού, είναι προφανές το θέμα της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης απαιτεί σοβαρή προσέγγιση σύμφωνα με τα διεθνή ασφαλιστικά πρότυπα και όχι απλά μια προέκταση της εγχώριας πρακτικής, που συχνά συνδέεται με μειωμένης αξιοπιστίας όρους και προϋποθέσεις αποζημίωσης.

Στη βάση αυτή, θα γίνει προσπάθεια για διεξοδική  αναφορά στο όλο θέμα σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις του Τουρισμού, που είναι.

  • Τα Ξενοδοχεία, που προσφέρουν υπηρεσίες φιλοξενίας 
  • Τα Γραφεία Τουριστικών Πρακτόρων, που διακινούν εξερχόμενο και κυρίως εισερχόμενο τουρισμό καθώς και 
  • Οι μικρές Επιχειρήσεις Θεματικού Τουρισμού που προσφέρουν υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων - εκδηλώσεων κλπ. 

Σχετικά, θα ακολουθήσουν σταδιακά αντίστοιχα άρθρα με τους παρακάτω τίτλους:

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΙΙ) 
Ξενοδοχεία. Σημαντική παράμετρος η ορθολογική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΙΙΙ) 
Τουριστικοί Πράκτορες. Απαραίτητη η Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΙV) 
Γραφεία Θεματικού Τουρισμού. Αναγκαία η Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης