ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ναι αλλά πώς;


Η βαριά οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα, αναδεικνύει όχι μόνο τη βαριά παθογένεια του πολιτικού κατεστημένου και τις χρόνιες αδυναμίες του κοινωνικοοικονομικού συστήματος αλλά και τις αντικειμενικές ανάγκες εκσυγχρονισμό προκειμένου να γίνει αναστροφή του κλίματος οικονομικής ύφεσης.
Ο θεσμός της Ιδιωτικής Ασφάλισης φαίνεται να μην έχει αξιοποιοηθεί ορθολογικά στην Ελλάδα  και να έχει δυσφημιστεί στη συνείδηση των Καταναλωτών και των Επιχειρήσεων. Και όμως η διεθνής πρακτική εμπειρία προσφέρει μια διαφορετική εικόνα για το ρόλο της Ασφάλισης. Αυτή του αξιόπιστου θεσμού που δεν κοστίζει ακριβά και που είναι απαραίτητο “εργαλείο”  διασφάλισης του κάθε Ιδιώτη Καταναλωτή, Επαγγελματία ή Επιχείρησης.  Δεν είναι τυχαίο που σε όλες τις προηγμένες χώρες εφαρμόζουν συνειδητά την Ιδιωτική Ασφάλιση σε όλες τις δραστηριότητές τους ως Ιδιώτες – οικογενειάρχες, ως Επαγγελματίες ή ως Επιχειρήσεις. Είναι θέμα σωστής θεσμοθέτησης και αντικειμενικού ελέγχου λειτουργίας του συστήματος, υπεύθυνης ενημέρωσης για το ρόλο της Ασφάλισης και παροχής αξιόπιστων ασφαλιστικών υπηρεσιών στο σωστό κόστος και με δίκαια αποζημίωση όταν χρειαστεί.


Υπάρχει μέλλον για την Ασφάλιση
Παρά την κρίση και λόγω αυτής, ο κλάδος της Ιδιωτικής Ασφάλισης παρουσιάζει σοβαρή δυναμική ανάπτυξης, προκειμένου να καλυφθούν αδυναμίες του Κράτους στα θέματα Υγείας και Συντάξεων. Επίσης, προκειμένου να διασφαλιστούν οι μελλοντικές επενδύσεις στις διάφορες παραγωγικές επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και η επιχειρηματικότητα στις σύγχρονες απαιτήσεις ποιότητας και ανταγωνισμού. Μπροστά σε μια τέτοια προοπτική, πόσο έτοιμη είναι η Ασφαλιστική Αγορά (Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές και Ασφαλιστικές Εταιρείες) να ανταποκριθεί με επάρκεια και να διαχειριστεί τη συγκεκριμένη επιχειρηματική ύλη προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες ποιότητας και στο σωστό κόστος;

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της Αγοράς, φαίνεται πως υπάρχει "δρόμος" για να προσεγγιστούν οι σύγχρονες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, απαιτούνται:
- εκσυγχρονισμός και συγχωνεύσεις ασφαλιστικών εταιρειών,
- εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και
- αντικειμενική ενημέρωση των Καταναλωτών και των επιχειρήσεων για το χρήσιμο ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης με εφαρμογή των ίδιων αρχών που ισχύουν σε όλες τις προηγμένες χώρες.

Ζούμε σε μια ωραία χώρα, δυστυχώς πάσχουσα από "διάφορα" συμπλέγματα και “αμαρτίες” του παρελθόντος. Ως μέλη της κοινωνίας της βιώνουμε το πρόβλημα. Ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι να επιβιώσουμε διατηρώντας την αξιοπρέπειά μας και επιστρατεύοντας αρχές και αξίες που θεωρούμε σωστές και γόνιμες για την ανάκαμψη στην τρέχουσα φάση και τη μελλοντική ανάπτυξη της χώρας.