ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Προσεγγίζοντας την ουσία της Ασφάλισης

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 21/12/2021.

Δραστηριοποιούμαι στο χώρα των ασφαλίσεων εδώ και αρκετά χρόνια εστιάζοντας στις ασφαλίσεις επαγγελματικών και επιχειρηματικών κινδύνων. Ειδικότερα, στην Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, η ανάπτυξή της οποίας παραμένει ακόμη αμελητέα, μολονότι είναι απαραίτητη στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της αγοράς.
Έχοντας κάνει ένα ευρύ επαγγελματικό κύκλο, απαλλαγμένος πλέον από προσωπικές φιλοδοξίες, επιθυμώ να συμβάλω εποικοδομητικά ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί η αγορά στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις. Προς τούτο, νοιώθω την ανάγκη να δημοσιοποιήσω σχετικές απόψεις, με στόχο τον προβληματισμό και το γόνιμο διάλογο γύρω από το θέμα.

Ποιότητα
Η Ποιότητα ως έννοια, μπορεί να λεχθεί, είναι το σύνολο χαρακτηριστικών ενός Προϊόντος, μιας Υπηρεσίας ή ακόμη ενός Έργου, που με λογικό - αποδεκτό κόστος, ικανοποιούν  κάποιες ανάγκες των Καταναλωτών. Η επισήμανση αυτή αφορά κατά βάση τα καταναλωτικά προϊόντα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και στα τεχνικά έργα υποδομής που εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο.
Η αλήθεια είναι πως στη χώρα μας, η έννοια της Ποιότητας στην ευρύτερη μορφή της, δεν έχει εμπεδωθεί σωστά και δεν είναι ευρέως διαδεδομένη στην πράξη.

Αστική Ευθύνη
Η Αστική Ευθύνη είναι παράμετρος η οποία συνδέεται αντίστοιχα με την ποιότητα των Προϊόντων, των Υπηρεσιών και των Έργων. Πρόκειται για τη νομική υποχρέωση  έναντι του Καταναλωτή - Χρήστη για τήρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και εφαρμογή των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης στο πλαίσιο
-παραγωγής και διάθεσης ασφαλών Προϊόντων,
-παροχής αξιόπιστων Υπηρεσιών και
-υλοποίησης άρτιων Τεχνικών Έργων.

Ασφάλιση
Η Αστική Ευθύνη, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική εμπειρία, ασφαλίζεται. Δηλαδή, μέσω της ασφάλισης αστικής ευθύνης διασφαλίζεται η αποζημίωση για τις ζημιογόνες συνέπειες από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη στο πλαίσιο της παραγωγής και διάθεσης καταναλωτικών προϊόντων, της παροχής υπηρεσιών και της υλοποίησης (μελέτης και κατασκευής) τεχνικών έργων.
Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, δεν είναι αναπτυγμένη στη χώρα μας. Στο βαθμό δε που εφαρμόζεται, εκφράζεται η άποψη πως οι αντίστοιχες υπηρεσίες συχνά δεν προσφέρονται με τη δέουσα αρτιότητα και πληρότητα. Και όμως, στο συγκεκριμένο κλάδο  ασφάλισης, δεν χρειάζεται να “εφεύρουμε τον τροχό”. Υπάρχει η δοκιμασμένη και καταξιωμένη πρακτική εμπειρία που εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε παρά να την εφαρμόσουμε ως έχει. Εξάλλου, σε πολλά θέματα είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες που έχουν ήδη ενσωματωθεί στην εγχώρια νομοθεσία.

Στη βάση των παραπάνω, πρόκειται σταδιακά θα δημοσιευθούν σχετικά άρθρα. Αναφέρονται παρακάτω οι τίτλοι των άρθρων που θα ακολουθήσουν:   

-ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ι)_ Διαχρονικές αξίες του σύγχρονου επιχειρείν
-ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΙΙ)_ Εργαλεία διασφάλισης του Καταναλωτή
-ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΙΙΙ)_ Δείκτης ανάπτυξης της Αγοράς
-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΙV) _ Γίνονται αλλαγές!
-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (V)_ Καλό το Πιστοποιητικό ISO αλλά είναι απαραίτητη η Ασφάλιση.

Μείνετε συντονισμένοι!