ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στοιχείο εκσυγχρονισμού η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 26/07/2019.

Αφορμή για το παρόν άρθρο υπήρξε πρόσφατη ανάρτηση στο Δελτίο Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπου σύμφωνα με στοιχεία Μελέτης της Εταιρείας Συμβούλων Ernst Young (EY), αναφέρεται πως: "Το 70% των Επενδυτών θα πραγματοποιούσαν να επενδύσουν στην Ελλάδα, αν η χώρα λύσει μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα". Δηλαδή, πέρα από την ύπαρξη σημαντικού ενδιαφέροντος για επενδύσεις στην Ελλάδα, επισημαίνεται και η ανάγκη δραστικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων για να μετατραπεί το ενδιαφέρον αυτό σε πράξη. Ειδικότερα, αναφέρεται πως η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας (2009-2018), ήταν στην 32η θέση ως προς τον αριθμό των αδειοδοτημένων ξένων επενδύσεων που προσέλκυσε. Η κατάταξη της Ελλάδας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών δεν βελτιώθηκε, την ώρα που η Σερβία αναρριχήθηκε από την 23η, στη 12η θέση, η Λιθουανία από την 31η, στη 16η, και η Βοσνία & Ερζεγοβίνη από την 36η, στη 18η.

Είναι προφανές πως τα κρίσιμα ζητήματα αφορούν κυρίως θέματα αδειοδότησης επιχειρήσεων, φορολογικά και άλλα. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες παράμετροι του σύγχρονου επειχειρείν, που δεν είναι προφανείς στη χώρα μας.

Προσεγγίζοντας το όλο θέμα από την πλευρά της Ασφάλισης και με το σκεπτικό πως η ασφαλιστική κάλυψη επιχειρηματικών κινδύνων εμφανίζει σοβαρές αδυναμίες στην πράξη, εφαρμογής, κρίνεται σκόπιμο να γίνει σχετική αναφορά. 

Ο ρόλος της Ασφάλισης

Τόσο η αδειοδότηση επενδυτικών σχεδίων όσο και η λειτουργία των αντίστοιχων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σχετίζονται άμεσα με την ορθολογική διαχείριση κινδύνων. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί ενδεχόμενα να επέλθουν από τυχαία γεγονότα ή από ανθρώπινα λάθη και να επηρεάσουν αρνητικά την υλοποίηση ή την οικονομική απόδοση της επένδυσης.

Παράμετρος που έχει ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρει άμεσα και τον ασφαλιστικό κλάδο, είναι η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ με την έννοια της υποχρέωσης για παροχή υπηρεσιών με τη δέουσα επιμέλεια και εφαρμογή της ισχύουσας εγχώρια / ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης.

Στην αρχική φάση υλοποίησης μιας επένδυσης, η Αστική Ευθύνη εκφράζεται ως Επαγγελματική Ευθύνη των εμπλεκόμενων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών έναντι Χρηματοδοτών, Πιστωτών και Δημόσιων Αρχών. Στην κατηγορία των Φορέων αυτών υπάγονται οι Δικηγόροι, Εκτιμητές, Αναλογιστές, Φοροτεχνικοί, Ελεγκτές Λογιστές, Μηχανικοί και οι διάφοροι Σύμβουλοι.

Στη φάση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης,  η Αστική Ευθύνη, πέρα από Επαγγελματική για τυχόν συνέπειες από λάθη ή παραλείψεις, εκφράζεται και ως εξ αμελείας Γενική Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων / Κοινού, Εργαζομένων, Πελατών, Προμηθευτών αλλά και έναντι του Περιβάλλοντος.

Η Αστική Ευθύνη ασφαλίζεται

Όπως και σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, ο θεσμός της Ασφάλισης προσφέρει το απαραίτητο αίσθημα σιγουριάς ώστε να προχωρήσει η όποια επένδυση παρά τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται. Εστιάζοντας στο θέμα της Ευθύνης, όπως προαναφέρθηκε, γίνεται αναφορά στην Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης (Professional Indemnity Insurance) και στην Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (Public Liability Insurance), έναντι Πελατών – Καταναλωτών (Product Liability Insurance), έναντι Εργαζομένων Employer’s Liability Insurance) έναντι Μετόχων / Πιστωτών / Δημόσιων Αρχών (Management Liability / D&O Insurance) και έναντι του Φυσικού Περιβάλλοντος (Environmental Liability Insurance). 

Φυσικά, όταν μιλάμε για Ασφάλιση μιλάμε για αυστηρή και αξιόπιστη ασφαλιστική κάλυψη και όχι για “ψευδεπίγραφα” ασφαλιστήρια, που προσκομίζονται για τυπικούς λόγους χωρίς καμιά εξασφάλιση πληρότητας και αξιοπιστίας. Μιλάμε για ασφαλιστήρια συμβόλαιο που με ξεκάθαρους όρους μπορούν να  αποζημιώνουν σωστά χωρίς δικαστηριακές διαδικασίες. Οι λύσεις υπάρχουν και είναι δοκιμασμένες διεθνώς. Δεν έχουμε παρά να τις αντιγράψουμε ως έχουν, χωρίς εγχώριες “πατέντες”!