ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Απαραίτητη η Ασφάλιση

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 28/03/2019.

Είναι γεγονός πως η εξέλιξη της τεχνολογίας και της τεχνικής νοημοσύνης μας εκπλήσσει με τις διάφορες εφαρμογές σε διάφορους τομείς (ηλεκτρικά αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, ιπτάμενα ταξί drone, αυτοματισμοί (ρομποτική) που υποκαθιστούν τον ανθρώπινο παράγοντα ή που βοηθούν επιστήμονες να εκτελούν ειδικές εργασίες ακριβείας. Το τελευταίο αφορά γιατρούς που με τη χρήση προηγμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού/  ρομποτικών μηχανημάτων κάνουν ιατρικές πράξεις με ταχύτητα και ασφάλεια. Είναι προφανές πως σε παρόμοιες περιπτώσεις, το θέμα της Αστικής Ευθύνης παίρνει άλλες διαστάσεις και γίνεται πιο περίπλοκο αφού η ευθύνη δεν θα βαραίνει μόνο ένα παράγοντα αλλά και άλλους που άμεσα ή/και έμμεσα εμπλέκονται σε κάποια εργασία.

Πρόσφατα κάποιος μου έθεσε το εύλογο ερώτημα: Ποια είναι η ευθύνη στη χρήση των όλο και πιο πολύπλοκων μηχανημάτων ρομποτικής ιατρικής;  Αν συμβεί ένα ατυχές συμβάν, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα ευθύνεται ο γιατρός ή το μηχάνημα;

Ως απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, σημειώνεται πως καταρχήν ευθύνεται ο εξειδικευμένος γιατρός-χρήστης του μηχανήματος αφού το ίδιο μηχάνημα όσο προχωρημένη τεχνητή νοημοσύνη και να φέρει, δεν μπορούμε να το “κατηγορήσουμε” ή να το “τιμωρήσουμε”. Σε ότι αφορά την ενδεχόμενη “ευθύνη” του ιατροτεχνολογικού μηχανήματος, υπόλογος είναι ο Ιδιοκτήτης του (νοσοκομείο / κλινική) ο οποίος φέρει την ευθύνη επιμέλειας για την ασφαλή λειτουργία του καθώς επίσης και ο κατασκευαστής του μηχανήματος σε ότι αφορά την κατασκευή και συναρμολόγηση των μηχανικών μερών καθώς και του εξειδικευμένου λογισμικού του.

Ευθύνη Γιατρού & Νοσοκομείου / Κλινικής

Όταν μια ιατρική πράξη με τη χρήση σύγχρονων μηχανημάτων έχει δυσμενή αποτελέσματα για τον ασθενή, ο πρώτος που μπορεί να κατηγορηθεί φυσικά είναι ο γιατρός. Ωστόσο, μπορεί η ατυχής εξέλιξη μιας ιατρικής πράξης να μην οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα του γιατρού αλλά να οφείλεται και σε εξωτερικούς παράγοντες που σχετίζονται και με τις συνθήκες νοσηλείας - λειτουργίας του νοσοκομείου / της κλινικής. Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τη νομική ορολογία, το νοσηλευτικό ίδρυμα (κλινική / νοσοκομείο) θεωρείται “αλληλέγγυα και εις ολόκληρο” συνυπεύθυνο για την όποια ζημιά. 

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός

Παράλληλα, ο Ιδιοκτήτης του ιατροτεχνολογικού (ρομποτικού) μηχανήματος φέρει αστική ευθύνη για την όποια μειωμένη αξιοπιστία του λόγω ενδεχόμενης κακής ή ελλιπούς συντήρησης ή λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος. Βέβαια, στην πράξη η ευθύνη αυτή θα πρέπει να μεταφέρεται, συμβατικά, στον Φορέα Συντήρησης – Πιστοποίησης καθώς και στο Κατασκευαστή του ρομποτικού μηχανήματος (Σημείωση: Επειδή ο Κατασκευαστής συνήθως είναι στο εξωτερικό, σύμφωνα με το βασικό Νόμο 2251/94 για την “Προστασία του Καταναλωτή”, η συγκεκριμένη ευθύνη του μεταφέρεται στον αντίστοιχο Εισαγωγέα - Προμηθευτή).

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Η Ιδιωτική Ασφάλιση προσφέρει τις απαραίτητες λύσεις και στα θέματα αστικής ευθύνης.

Στη βάση των παραπάνω, ο κάθε γιατρός οφείλει να είναι ασφαλισμένος για την όποια ευθύνη του. Το ίδιο και το νοσηλευτικό ίδρυμα (νοσοκομείο / κλινική). Δηλαδή, να υπάρχει αξιόπιστη Ασφάλιση Ιατρικής Αστικής Ευθύνης Ιατρού – Νοσοκομείου/ Κλινικής, Συμπληρωματικά, σε ότι αφορά την ευθύνη που σχετίζεται με χρήση εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, είναι απαραίτητο να υπάρχει και Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης του Συντηρητή & του Φορέα Πιστοποίησης καθώς και Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος Προμηθευτή/ Κατασκευαστή. Οι τελευταίες απαιτήσεις ασφάλισης θα πρέπει να προβλέπονται στις αντίστοιχες συμβάσεις του Νοσοκομείου/ Κλινικής με τους Προμηθευτές, όπως συνηθίζεται και με τους συνεργαζόμενους εξωτερικούς ιατρούς.

Εξειδικευμένες Ασφαλιστικές υπηρεσίες 

Εκφράζεται η άποψη πως στη χώρα μας ο κλάδος Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και ειδικότερα της Ιατρικής Ευθύνης έχει αδυναμίες για αντικειμενική προσέγγιση της εφαρμοζόμενης διεθνούς πρακτικής που λειτουργεί ορθολογικά και αποζημιώνει βάσει ιατρικής και νομικής πραγματογνωμοσύνης ή εξωδικαστικού συμβιβασμού. Δηλαδή, όχι απαραίτητα κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης (συνήθης πρακτική στη χώρα μας), αποφεύγοντας έτσι τη δυσφήμηση του υπαίτιου γιατρού και του εκάστοτε νοσοκομείου / κλινικής.

Η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s”, με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, μπορεί να συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην αξιόπιστη και οικονομική προσέγγιση των απαιτούμενων ασφαλιστικών καλύψεων, απευθείας ή με τη συνεργασία πιστοποιημένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.