ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Απαιτείται αξιοπιστία & υπευθυνότητα!

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, Δευτέρα, 14/01/2019.

Ο ιατρικός τουρισμός ως παροχή συνδυασμένων υπηρεσιών φιλοξενίας και νοσηλείας – υγείας σε εύπορους αλλοδαπούς, είναι επιχειρηματική δραστηριότητα με προσοδοφόρα προοπτική για την Ελλάδα. Οι άριστες κλιματολογικές συνθήκες κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου, ο ήλιος, η θάλασσα, οι φυσικές θερμομεταλλικές ιαματικές πηγές σε συνδυασμό με τα τεχνητά spa και τα οργανωμένα νοσηλευτικά ιδρύματα με υψηλής στάθμης ιατρικό – νοσηλευτικό προσωπικό, με κατάλληλο οργανωμένο marketing, μπορούν κάλλιστα να υποστηρίξουν επιχειρηματικά σχέδια ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας. Ωστόσο, οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια ή επένδυση προς την κατεύθυνση αυτή, απαιτεί άριστη ποιότητα υπηρεσιών και  υπευθυνότητα έναντι των αλλοδαπών ή ημεδαπών πελατών.

Η έννοια της ποιότητας δεν τεκμηριώνεται απλά και μόνο με τυπικά Πιστοποιητικά από κατάλληλους ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης. Αντίστοιχα, η υπευθυνότητα έναντι Πελατών εξασφαλίζεται με τις αναγκαίες άρτιες ασφαλιστικές καλύψεις σε θέματα Αστικής Ευθύνης. Οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν τόσο για τα Γραφεία προώθησης του Ιατρικού Τουρισμού όσο και για τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες φιλοξενίας σε συνδυασμό με τις ευαίσθητες υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας.

Ποιότητα & αξιοπιστία υπηρεσιών

Στο πλαίσιο των σύγχρονων εξελίξεων που χαρακτηρίζονται από έντονο ανταγωνισμό και από αυξανόμενες απαιτήσεις, η ποιότητα αποτελεί πλέον μονόδρομο για την επιχειρηματικότητα. Ειδικά για τον κλάδο του Ιατρικού Τουρισμού, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι βασικό συστατικό για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του όποιου επιχειρηματικού εγχειρήματος. 

Θα πρέπει να τονιστεί πως στην περίπτωση του ιατρικού τουρισμού μέσω οργανωμένων τουριστικών γραφείων διεθνούς κύρους, οι Πελάτες, συνήθως υψηλού εισοδήματος, οι οποίοι πληρώνουν σημαντικά ποσά προκειμένου να ικανοποιήσουν θεραπευτικές ανάγκες σε συνδυασμό με ψυχαγωγία, έχουν αυξημένες απαιτήσεις στα θέματα ποιότητας των υπηρεσιών που τους παρέχονται. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, ευρύτερο τεκμήριο της ποιότητας είναι και η πρόνοια για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που σχετίζονται με αξιώσεις αποζημίωσης λόγω αντικειμενικής ή εικαζόμενης έλλειψης επιμέλειας / φροντίδας. Πρόκειται για την περίπτωση συμβάντων που σχετίζονται με ζημιά - οικονομική απώλεια κάποιου Πελάτη, ο οποίος επικαλείται αμέλεια, λάθος ή παράλειψη του φορέα παροχής υπηρεσιών. Δηλαδή, μιλάμε για αξιώσεις αστικής ευθύνης, που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και σοβαρότητα  στην αντιμετώπισή τους. 

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Είναι στοιχείο που εκφράζει “εγγύηση” της ποιότητας υπηρεσιών έναντι Πελατών. Ειδικότερα, μιλάμε για την Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης των ξενοδοχειακών & νοσηλευτικών εγκαταστάσεων και για την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ιατρικής Ευθύνης (Medical Malpractice Insurance) τόσο της κλινικής/ νοσηλευτικού ιδρύματος όσο και των απασχολούμενων γιατρών που βαραίνονται αλληλέγγυα στα θέματα αστικής ευθύνης. 

Συμπληρωματικά, αναφέρεται η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης των Γραφείων Προώθησης Ιατρικού Τουρισμού έναντι των διεθνών Τουριστικών Γραφείων. Σε μια σοβαρή περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης μπορεί κάλλιστα να υπάρξει θέμα και δικής τους υπαιτιότητας για τυχόν λάθος ή παράλειψή τους 

Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως στη χώρα μας οι ασφαλίσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές και στο βαθμό που ενδεχόμενα εφαρμόζονται υστερούν από πλευράς αρτιότητας και πληρότητας και ως εκ τούτου είναι μειωμένης αξιοπιστίας. Σημειώνεται σχετικά πως είναι ανεπαρκή ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης που προβλέπουν κάλυψη αξιώσεων αποζημίωσης ξένων (Αμερικανών, Γερμανών, Γάλλων, Άγγλων κλπ) αποκλειστικά με βάση το ελληνικό δίκαιο ή ακόμη κατόπιν τελεσίδικης απόφασης ελληνικού δικαστηρίων!  Κάλλιστα μπορεί να φανταστεί κανείς τις σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην επιχείρηση ιατρικού τουρισμού αλλά και ευρύτερα στον ελληνικό τουρισμό ένα σοβαρό ζημιογόνο συμβάν (θάνατος ή σωματικές βλάβες) σε κάποιο αλλοδαπό Πελάτη.

Είναι απόλυτη ανάγκη η όποια προσπάθεια ανάπτυξης ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας να συνδέεται με αξιοπιστία και υπευθυνότητα. Προς τούτο, η συνδρομή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας σε θέματα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης είναι αναγκαία ώστε να διασφαλίζεται η αξιοποίηση της ισχύουσας διεθνούς εμπειρίας.