ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Πεδίο δράσης για την ασφαλιστική αγορά!

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 27/05/2020.

Αφορμή για το παρόν άρθρο υπήρξε το πρόσφατο σοβαρό εργατικό ατύχημα στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης ανελκυστήρα πολυκατοικίας.
Παρά τις όποιες προόδους στον τομέα της πρόληψης, ο κίνδυνος των εργατικών ατυχημάτων δεν μπορεί να μηδενισθεί. Η αμέλεια, το λάθος και η παράλειψη είναι ανθρώπινες αδυναμίες που πάντα υπάρχουν και μπορούν να καταστούν αιτίες για την πρόκληση εργατικών ατυχημάτων, με ενίοτε βαριές οικονομικές συνέπειες για:
-  τον εκάστοτε Εργοδότη
- τον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης,
- τον ίδιο τον Εργαζόμενο και την οικογένειά του.
Στην περίπτωση των εργατικών ατυχημάτων ο Νομοθέτης δεν συγχωρεί και επιβάλλει ανάλογη τιμωρία στον καταρχήν φερόμενο ως αντικειμενικά υπαίτιο Εργοδότη, με το κλασικό αιτιολογικό της «μη τήρησης των προσηκόντων μέτρων ασφαλείας για την πρόληψη του ατυχήματος».

Υπό το βάρος των κοινωνικών πιέσεων και των συνακολούθων οικονομικών συνεπειών γύρω από τα εργατικά ατυχήματα, η διεθνής πρακτική εδώ και πολλά χρόνια, ενεργοποίησε το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης. Συγκεκριμένα, εισήγαγε την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης. Με τον τρόπο αυτό, στην επιτυγχάνεται επαρκής χρηματοδότηση των οικονομικών συνεπειών από τα εργατικά ατυχήματα. Παράλληλα, όπως είναι ευνόητο, πέρα από τα όργανα της Πολιτείας (Επιθεώρηση Εργασίας) που έχουν το διακριτικό ρόλο ελέγχου σε ότι αφορά την τήρηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες που εμπλέκονται στην προώθηση της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, έχουν κάθε λόγο διακριτικά να υπενθυμίζουν / ελέγχουν την τήρηση των απαραίτητων πιστοποιήσεων και των μέτρων ασφαλείας, προκειμένου να παρέχουν την αντίστοιχη κάλυψη. Έτσι, δημιουργείται, έμμεσα, ένας ανεξάρτητος μηχανισμός «πρόληψης  και θεραπείας» των εργατικών ατυχημάτων.

Ασφάλιση Εργοδοτικής Ευθύνης

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, σε όλες τις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, δεν νοείται επιχείρηση χωρίς Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης. Δηλαδή, κάλυψη της εκ του νόμου ευθύνης έναντι Τρίτων / του Κοινού (Γενική Αστική Ευθύνη) και  έναντι των Εργαζομένων (Εργοδοτική Ευθύνη).
Η Ασφάλιση αυτή δεν κοστίζει ακριβά και η όποια δαπάνη εκπίπτει από τη φορολογητέα ύλη. Το σπουδαιότερο, διασφαλίζει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης αλλά και τη βιωσιμότητά της σε ειδικές περιπτώσεις ζημιών που εκ του νόμου υποχρεούται να αποζημιώσει (σοβαρά εργατικά ατυχήματα).
Αποτελεί σοβαρό έλλειμμα εκσυγχρονισμού το γεγονός πως τόσο η Πολιτεία όσο και η ΓΕΣΕΕ / Συνδικαλιστικοί Φορείς, αγνοούν τη συγκεκριμένη παράμετρο. Το ίδιο και για τους διάφορους Εργοδότες που αγνοούν ή «προσπερνάνε» μια τέτοια χαμηλού κόστους ασφαλιστική κάλυψη που δεν έχει μόνο χαρακτήρα κοινωνικής πρόνοιας αλλά αποτελεί και «εργαλείο» χρηματοοικονομικής προστασίας.

Η Ασφάλιση Εργοδοτικής Ευθύνης αφορά όλες τις μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις. Μολονότι ουσιαστική και χρήσιμη για την κάθε σύγχρονη επιχείρηση, είναι σχεδόν άγνωστη στη χώρα μας πέρα από κάποια «ψευδεπίγραφα» ασφαλιστήρια με πολύ χαμηλά όρια αποζημίωσης και με διάφορους περιοριστικούς, ενίοτε καταχρηστικούς, όρους ασφαλιστικής κάλυψης.
Θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική και στη χώρα μας, με το θεσμικό πλαίσιο ανάλογο με αυτό που θεσπίστηκε δια νόμου στην Κύπρο. Η Κύπρος μας δείχνει το δρόμο, αφού από το 1999 έχει θεσμοθετήσει την υποχρεωτική Ασφάλιση Εργοδοτικής Ευθύνης. Μάλιστα, πεπεισμένη για την ορθότητα του νόμου, πριν λίγα χρόνια, προέβηκε στην βελτίωσή του! (http://sigmalive.com/inbusiness/news/financials/358151).

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Επειδή σε περιπτώσεις σοβαρών εργατικών ατυχημάτων, η ευθύνη συχνά δεν είναι μονοσήμαντη, μπορεί κανείς να επικαλεστεί και συνυπαιτιότητα κάποιου ανεξάρτητου Συμβούλου Τεχνικού Ασφαλείας ή επαγγελματία Εγκαταστάτη – Συντηρητή ή ακόμη Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος ενδεχόμενα εμπλέκεται στη διαδικασία του ζημιογόνου συμβάντος. Εδώ, έχει εφαρμογή η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης για τυχόν ζημιογόνα λάθη ή παραλείψεις.
Πρόκειται για εξειδικευμένη ασφαλιστική κάλυψη για την οποία η εγχώρια ασφαλιστική αγορά έχει περιορισμένες δυνατότητες τόσο σε θέματα ανάληψης κινδύνου (underwriting) όσο και σωστής διαχείρισης αξιώσεων αποζημίωσης αφού συστηματικά παραπέμπει παρόμοια θέματα στην χρονοβόρα και ψυχοφθόρα διαδικασία των δικαστηρίων.
Για την ασφάλιση αυτή η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ, Μεσίτες Ασφαλίσεων Εξουσιοδοτημένοι Ανταποκριτές Lloyd’s” προσφέρει βέλτιστες λύσεις σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές (Μεσίτες ή Πράκτορες Ασφαλίσεων), που επιθυμούν να προσφέρουν ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες σε Πελάτες τους, επαγγελματίες Τεχνικούς Συμβούλους Ασφάλειας, Εγκατάστασης – Συντήρησης και Φορείς Πιστοποίησης (βλ. https://bit.ly/2LYZ4dF).