ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΤΙΜΗΤΗ

Αναγκαία η Πιστοποίηση & η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, Δευτέρα, 28/01/2019.

Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος για "Εργασιακά και Νομικά θέματα", ο κ. Γιώργος Κουτίνας κληθείς ως Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων ανέπτυξε το θέμα "Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Εκτιμητών".
Αναφέρθηκε στην τρέχουσα κατάσταση γύρω από το θέμα και στις προοπτικές ενόψει της αναμενόμενης ανάπτυξης του κλάδου. Επεσήμανε δε την ανάγκη να τεθεί το όλο πλαίσιο λειτουργίας του επαγγέλματος του Εκτιμητή σε σύγχρονη ρεαλιστική βάση, με την υιοθέτηση του Κώδικα Δεοντολογίας, την Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας Εκτιμητή και την συστηματική Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Εκτιμητή, στο πνεύμα της ισχύουσας ευρωπαϊκής πρακτικής.

Με την ευκαιρία, γίνεται αναφορά στο παρακάτω άρθρο που είχε εμφανιστεί παλαιότερα με αφορμή σχετικό δημοσίευμα, όπου σύμφωνα με τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι μελλοντικοί πλειστηριασμοί ακινήτων θα γίνονται εφεξής με βάση την εμπορική αξία του εκάστοτε ακινήτου και όχι με βάση την αντικειμενική τιμή που ίσχυε.

Λαμβάνοντας υπόψη πως με τα σημερινά δεδομένα η πραγματική αξία του ακινήτου, μετά την πτώση των τιμών ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, μπορεί να είναι χαμηλότερη της αντικειμενικής, προκύπτει ένα σοβαρό θέμα γύρω από την αξιοπιστία και αντικειμενικότητα εκτίμησης της εκάστοτε εμπορικής αξίας. Ρυθμιστικός παράγων για τη διευθέτηση του συγκεκριμένου θέματος είναι η παροχή υπηρεσιών από πιστοποιημένους Εκτιμητές Ακινήτων με ασφαλιστική κάλυψη της Επαγγελματικής Ευθύνης τους έναντι Πελατών ή Τρίτων, για τις τυχόν οικονομική ζημιά που μπορεί να υποστούν από λάθος ή παράλειψη του Εκτιμητή.

Σημαντικός ο ρόλος Εκτιμητή αλλά υπάρχουν και ευθύνες

Ο ρόλος του Εκτιμητή, πέρα από την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια ενός επενδυτικού προγράμματος ανάπτυξης - αξιοποίησης ακινήτων, είναι σημαντικός και στις αγοραπωλησίες κατοικιών, ξενοδοχείων, εμπορικών κέντρων, μηχανημάτων – εξοπλισμού βιομηχανικών  επιχειρήσεων κλπ.

Είναι προφανές πως σε μια προοπτική σαν την προαναφερθείσα (πλειστηριασμοί ακινήτων), προκύπτει επαγγελματική ύλη για τους Εκτιμητές, όπου  αναβαθμίζεται μεν ο ρόλος τους αλλά παράλληλα, αναδεικνύεται και η επαγγελματική τους ευθύνη για παροχή άρτιων και αξιόπιστων υπηρεσιών. Γιατί, υπάρχουν κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται με οικονομικά συμφέροντα, που σχετίζονται με εξ αμελείας λάθη ή παραλείψεις από την πλευρά τους. Εύλογα, μπορούν να υπάρξουν αξιώσεις αποζημίωσης  για κάποια αντικειμενική οικονομική απώλεια ή υποκειμενική ζημιά (δυσφήμιση, ηθική βλάβη) ή ακόμη να υπάρξει και κάποια κακόβουλη αξίωση εις βάρος του Εκτιμητή.

Επαγγελματική επάρκεια και αξιοπιστία υπηρεσιών

Οι ευθύνες των διαφόρων Συμβούλων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ακινήτων (Εκτιμητές, Σύμβουλοι Μηχανικοί, Οικονομολόγοι ή Μεσίτες αστικών συμβάσεων), ορίζονται από τη νομοθεσία και τις σχετικές νομολογίες καθώς και από τον αντίστοιχο Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Όλοι τους, άσχετα από το υπόβαθρο των σπουδών και των εμπειρικών δεξιοτήτων που διαθέτουν, θα πρέπει απαραίτητα να πληρούν κάποια ελάχιστα κριτήρια επαγγελματικής επάρκειας και αξιοπιστίας για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Τέτοια εχέγγυα είναι η επίσημη Πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας από κάποιο προς τούτο επίσημα διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης και η Ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης από κάποιο αξιόπιστο Ασφαλιστικό Φορέα.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική η επαγγελματική ευθύνη ασφαλίζεται. Η αντίστοιχη ασφάλιση καλύπτει την εκ του νόμου αστική ευθύνη του επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία), για τυχόν ζημιογόνες συνέπειες από λάθος ή/και παράλειψη κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Επισημαίνεται πως ειδικά για το επάγγελμα του Εκτιμητή Ακινήτων, λόγω της οικονομικής κρίσης στον αντίστοιχο κλάδο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, η συγκεκριμένη ασφάλισης για τους Εκτιμητές παρουσιάζει σχετική δυσκολία στην πράξη.

Η ασφάλιση καλύπτει άμεσες και έμμεσες χρηματικές αποζημιώσεις καθώς επίσης νομική υποστήριξη και δικαστικά έξοδα που συνδέονται με αξίωση εις βάρος του ασφαλισμένου. Συμβάντα που ο ασφαλισμένος καθίσταται ενήμερος τα γνωστοποιεί αμέσως στους Ασφαλιστές, οι οποίοι οφείλουν να δραστηριοποιούνται άμεσα. Εφόσον προκύπτει υπαιτιότητα του Ασφαλισμένου, το έμπειρο δικηγορικό γραφείο που θα ορισθεί για να χειρισθεί την υπόθεση, ενδεχόμενα με τη συνδρομή τεχνικού πραγματογνώμονα, τεκμηριώνει την αποζημίωση για λογαριασμό του ασφαλισμένου ο οποίος απρόσκοπτα και χωρίς άγχος μπορεί να συνεχίζει τη δραστηριότητά του.

Είναι απαραίτητο, στα πλαίσια της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων και του ανταγωνισμού εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, να εφαρμόσουμε πρακτικές λύσεις δοκιμασμένες, εδώ και χρόνια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά σε περίοδο οικονομικής κρίσης σαν αυτή που βιώνουμε ως χώρα, είναι αναγκαίο να υπάρξει εκσυγχρονισμός και μεταρρύθμιση του συστήματος παροχής υπηρεσιών. Εστιάζοντας δε στις υπηρεσίες Εκτίμησης Ακινήτων και  Αξιών, η ποιότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών έχει πρακτικό νόημα μόνο όταν συνοδεύεται από ασφαλιστική κάλυψη της Επαγγελματικής Ευθύνης.