ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΤΙΜΗΤΗ

Ρυθμιστικός παράγων η Πιστοποίηση Επαγγελματιών & η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης


Αφορμή για το παρόν άρθρο υπήρξε πρόσφατο δημοσίευμα, όπου σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι μελλοντικοί πλειστηριασμοί ακινήτων θα γίνονται εφεξής με βάση την εμπορική αξία του εκάστοτε ακινήτου και όχι με βάση την αντικειμενική τιμή που ίσχυε μέχρι σήμερα. Λαμβάνοντας υπόψη πως με τα σημερινά δεδομένα η πραγματική αξία του ακινήτου, μετά την πτώση των τιμών ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, μπορεί να είναι χαμηλότερη της αντικειμενικής, προκύπτει ένα σοβαρό θέμα γύρω από την αξιοπιστία και αντικειμενικότητα εκτίμησης της εκάστοτε εμπορικής αξίας. Ρυθμιστικός παράγων για τη διευθέτηση του συγκεκριμένου θέματος είναι η παροχή υπηρεσιών από πιστοποιημένους Εκτιμητές Ακινήτων με ασφαλιστική κάλυψη της Επαγγελματικής Ευθύνης τους έναντι Πελατών ή Τρίτων, για τις τυχόν οικονομική ζημιά που μπορεί να υποστούν από λάθος ή παράλειψη του Εκτιμητή.


Σημαντικός ο ρόλος αλλά υπάρχουν και ευθύνες

Ο ρόλος του Εκτιμητή, πέρα από την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια ενός προγράμματος ανάπτυξης - αξιοποίησης ακινήτων το οποίο αναφέρεται σε επένδυση έντασης κεφαλαίων, εργασίας, τεχνολογικών μέσων και εξειδικευμένων υπηρεσιών, είναι σημαντικός και σε αγοραπωλησίες ακινήτων.
Είναι προφανές πως σε μια προοπτική σαν την προαναφερθείσα (πλειστηριασμοί ακινήτων), προκύπτει επαγγελματική ύλη για τους Εκτιμητές, όπου  αναβαθμίζεται μεν ο ρόλος τους αλλά παράλληλα, αναδεικνύεται και η επαγγελματική τους ευθύνη για παροχή άρτιων και αξιόπιστων υπηρεσιών. Γιατί, υπάρχουν κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται με οικονομικά συμφέροντα, που σχετίζονται με εξ αμελείας λάθη ή παραλείψεις από την πλευρά τους. Εύλογα, μπορούν να υπάρξουν αξιώσεις αποζημίωσης  για κάποια αντικειμενική οικονομική απώλεια ή υποκειμενική ζημιά (δυσφήμιση, ηθική βλάβη) ή ακόμη να υπάρξει και κάποια κακόβουλη αξίωση εις βάρος του Εκτιμητή.


Επαγγελματική επάρκεια και αξιοπιστία υπηρεσιών

Οι ευθύνες των διαφόρων Συμβούλων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ακινήτων (Εκτιμητές, Σύμβουλοι Μηχανικοί, Οικονομολόγοι ή Μεσίτες αστικών συμβάσεων), ορίζονται από τη νομοθεσία και τις σχετικές νομολογίες καθώς και από τον αντίστοιχο Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Όλοι τους, άσχετα από το υπόβαθρο των σπουδών και των εμπειρικών δεξιοτήτων που διαθέτουν, θα πρέπει απαραίτητα να πληρούν κάποια ελάχιστα κριτήρια επαγγελματικής επάρκειας και αξιοπιστίας για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Τέτοια εχέγγυα είναι η επίσημη Πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας από κάποιο προς τούτο επίσημα διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης και η Ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης από κάποιο αξιόπιστο Ασφαλιστικό Φορέα.


Ασφάλιση Επαγγελματικής  Ευθύνης

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική η επαγγελματική ευθύνη ασφαλίζεται. Η αντίστοιχη ασφάλιση καλύπτει την εκ του νόμου αστική ευθύνη του Εκτιμητή (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία), για τυχόν ζημιογόνες συνέπειες από λάθος ή/και παράλειψη κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η ασφάλιση καλύπτει άμεσες και έμμεσες χρηματικές αποζημιώσεις καθώς επίσης νομική υποστήριξη και δικαστικά έξοδα που συνδέονται με αξίωση εις βάρος του ασφαλισμένου. Συμβάντα που ο ασφαλισμένος καθίσταται ενήμερος τα γνωστοποιεί αμέσως στους Ασφαλιστές, οι οποίοι οφείλουν να δραστηριοποιούνται άμεσα. Εφόσον προκύπτει υπαιτιότητα του Ασφαλισμένου, το έμπειρο δικηγορικό γραφείο που θα ορισθεί για να χειρισθεί την υπόθεση, ενδεχόμενα με τη συνδρομή τεχνικού πραγματογνώμονα, τεκμηριώνει την αποζημίωση για λογαριασμό του ασφαλισμένου ο οποίος απρόσκοπτα και χωρίς άγχος μπορεί να συνεχίζει τη δραστηριότητά του.


Είναι απαραίτητο, στα πλαίσια της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων και του ανταγωνισμού εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, να εφαρμόσουμε πρακτικές λύσεις δοκιμασμένες, εδώ και χρόνια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά σε περίοδο οικονομικής κρίσης σαν αυτή που βιώνουμε ως χώρα, είναι αναγκαίο να υπάρξει εκσυγχρονισμός και μεταρρύθμιση του συστήματος παροχής υπηρεσιών. Κα,ι εστιάζοντας στις υπηρεσίες Εκτίμησης Ακινήτων και  Αξιών, η ποιότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών έχει πρακτικό νόημα μόνο όταν συνοδεύεται από ασφαλιστική κάλυψη της Επαγγελματικής Ευθύνης.