ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Θεσμική υποχρέωση η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα της ασφαλιστικής αγοράς nextdeal.gr, 24/04/2021 καθώς και στην ηλεκτρονική πύλη ενημέρωσης δικηγόρων - νομικών www.lawnet.gr στις 29/4/2021.

Στο πλαίσιο των σύγχρονων εξελίξεων και των τάσεων εκσυγχρονισμού της ελληνικής αγοράς, με Νόμο είχε θεσπισθεί ο ρόλος των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας (πιστοποιημένοι επαγγελματίες Δικηγόροι ή Ελεγκτές Λογιστές), οι οποίοι θα καλούνται να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες για την αξιόπιστη και ορθολογική διευθέτηση χρηματοοικονομικών θεμάτων δανείων και οικονομικών οφειλών. Σε συνέχεια του νόμου, πρόσφατα, δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση 171/2021 (ΦΕΚ1533/15.4.2021) με την οποία καθορίστηκαν οι φορείς, οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας.
Δηλαδή, πέρα από την πιστοποίηση εμπειρικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους, οι Διαχειριστές Αφερεγγυότητας υποχρεούνται να διαθέτουν σε ισχύ συγκεκριμένη Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης, που να αποζημιώνει οικονομικές συνέπειες από τυχόν λάθη ή παραλείψεις τους. Είναι προφανές πως μια τέτοια ασφάλιση θα πρέπει να είναι αξιόπιστη και, ανάλογα με τον εκάστοτε φάκελο διαχείρισης, να ανταποκρίνεται σε κάποια ελάχιστα όρια κάλυψης. Αυτό ακριβώς διευθετεί με τον καλύτερο τρόπο το προαναφερθέν νομοθέτημα (Υπουργική Απόφαση).

Θεσμικές παράμετροι Ασφάλισης 

Στο άρθρο 1 της προαναφερθείσας ΥΑ 171/2021, ρητά αναφέρεται πως κάθε Διαχειριστής Αφερεγγυότητας υποχρεούται να προσκομίσει στη γραμματεία του αρμόδιου οργάνου ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης. Διαφορετικά, δεν θα μπορεί να αναλάβει καθήκοντα Διαχειριστή Αφερεγγυότητας. Παράλληλα, ο φορέας ασφάλισης (ασφαλιστική εταιρεία) υποχρεούται να ενημερώνει το Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, εάν καταγγελθεί ή δεν ανανεωθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ζητείται μάλιστα να συμπεριληφθεί σχετικός όρος στο ασφαλιστήριο.

Στο άρθρο 2, με ιδιαίτερη σαφήνεια και πληρότητα, περιγράφεται το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου επαγγελματικής ευθύνης, που θα πρέπει:

  • να καλύπτει την αστική ευθύνη του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας με συγκεκριμένα ελάχιστα ποσά ανά ζημιογόνο συμβάν και συνολικά κατ` έτος.
  • να καλύπτει την αστική ευθύνη του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας και στις περιπτώσεις που για λογαριασμό του ενεργεί προστηθείς ή εντολοδόχος του
  • να καλύπτει την αστική ευθύνη και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • να είναι ετησίως ανανεωμένο και θα παρέχει εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας τριετούς διάρκειας από την λήξη των καθηκόντων του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας.

Το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης Διαχειριστή Αφερεγγυότητας είναι ανάλογο με το μέγεθος των εργασιών που αναλαμβάνει. Συγκεκριμένα, τα ελάχιστα όρια για την Α’ βαθμίδα θα πρέπει να είναι 500.000 € ανά συμβάν και 1.000.000 € συνολικά κατ' έτος. Αντίστοιχα για τη Β’ βαθμίδα  θα πρέπει να είναι 200.000 € ανά συμβάν και 400.000 € συνολικά κατ' έτος.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως γίνεται αναφορά ακόμη και στο ποσό της μέγιστης Απαλλαγής (συμμετοχή του ασφαλισμένου στο ποσό της αποζημίωσης). Συγκεκριμένα, για την Α’ βαθμίδα το επιτρεπόμενο μέγιστο ποσό απαλλαγής θα είναι 20.000€ και για τη Β’ βαθμίδα τα 10.000€.

Βασικές καλύψεις Ασφαλιστηρίου

Ο Ασφαλισμένος Διαχειριστής Αφερεγγυότητας, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρει, υποχρεούται να αποζημιώνει αξιώσεις για οικονομικές απώλειες που προκύπτουν λόγω λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται να διέπραξε. Αναφέρονται περιπτώσεις όπως: Ανεπαρκής γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας, λάθη σχετικά με λογιστικές / οικονομικές καταστάσεις, αδυναμία εντοπισμού οικονομικής απάτης / ακούσια εμπλοκή σε οικονομικό έγκλημα, λανθασμένη συμβουλή που μπορεί να οδηγήσει σε άμεση οικονομική ζημιά ή έμμεση από διαφυγόντα κέρδη / δυσφήμιση κλπ. Ένα standard Ασφαλιστήριο καλύπτει:

  • Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω λαθών και παραλείψεων κατά την άσκηση δραστηριότητας Διαχειριστή Αφερεγγυότητας  
  • Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας 
  • Έξοδα και δαπάνες για νομικές έρευνες, πραγματογνωμοσύνη ή ενδεχόμενη διαμεσολάβηση για εξωδικαστική διευθέτηση της αξίωσης αποζημίωσης. 

Επιπλέον, καλύπτει:

  • Αξιώσεις αποζημίωσης για ευθύνη σε περίπτωση απώλειας πληροφοριών 
  • Αξιώσεις χρηματικής αποζημίωσης Τρίτων για δυσφήμιση - συκοφαντία 
  • Αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή απορρήτου.

Αξιόπιστη λύση

Η εταιρεία "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ - Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s", διαθέτοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και μακρόχρονη εμπειρία πάνω στο θέμα της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης, ήδη από τότε που αρχικά θεσμοθετήθηκε ο ρόλος του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας, προσφέρει την απαιτούμενη ασφάλιση.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις της πρόσφατης ΥΑ 171/2021 συμβάλλουν στην καλύτερη προσαρμογή της αναγκαίας ασφαλιστικής κάλυψης Επαγγελματικής Ευθύνης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας και εύκολα θα εμπεδωθούν στο υπάρχον ασφαλιστήριο. 

Για περαιτέρω ενημέρωση και αντικειμενική λύση επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι Διαχειριστές Αφερεγγυότητας ή Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, μπορούν να απευθυνθούν στην "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s" (Τ: 2106821434, Email: info@koutinas.gr).