ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εύλογες ερωτήσεις και υπεύθυνες απαντήσεις

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, Δευτέρα, 04/02/2019.

Από τη μακροχρόνια εμπειρία μας ως επαγγελματίες Ασφαλιστές είμαστε πεπεισμένοι πως βασικός λόγος που ο αναμφισβήτητα χρήσιμος θεσμός της Ιδιωτικής Ασφάλισης δεν είναι αναπτυγμένος στη χώρα μας, είναι η έλλειψη ενημέρωσης. Στη βάση αυτή, κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε παρακάτω απλές απαντήσεις σε ερωτήματα που κατά καιρούς μας απευθύνονται από υποψήφιους πελάτες ή και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Αφορμή για το παρόν άρθρο υπήρξε η πρόσφατη δημοσιοποίηση της μεγαλύτερης ίσως αποζημίωσης (66 εκατ. €) σε μεγάλη βιομηχανική επιχείρηση που υπέστη σοβαρή ζημιά από πυρκαγιά στα περιουσιακά της στοιχεία. Χαρακτηριστική περίπτωση που επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα αλλά και την αξιοπιστία του θεσμού της Ασφάλισης.

Τι πρέπει να γνωρίζει ένας σύγχρονος Επιχειρηματίας; 

Ότι η Ασφάλιση αποτελεί μικρή επένδυση η οποία συμβάλλει στη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της Επιχείρησης.

Ότι έχει σημασία η αρτιότητα και πληρότητα του ασφαλιστηρίου και όχι το «φτηνό» ασφάλιστρο, κάτι που μπορεί να κοστίσει ακριβά στην επιχείρηση!

Τι περιλαμβάνει η Ασφάλιση επιχειρηματικών κινδύνων;

Περιλαμβάνει κατά βάση κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων έναντι Πυρός & λοιπών κατονομαζόμενων κινδύνων με την επέκταση Απώλειας Εσόδων/ Κερδών. Οι σύγχρονες εξελίξεις όμως επιβάλλουν την ανάγκη για ασφαλιστική κάλυψη και των ευθυνών έναντι Τρίτων/ Εργαζομένων/ Περιβάλλοντος/ Πελατών/ Μετόχων/ Δημόσιων Φορέων που συνδέονται με τη φύση της  επιχείρησης και τη δραστηριότητά της.

Τι πρέπει να προσέχουμε σε ένα Ασφαλιστήριο Περιουσίας;

Να μην υπάρχει ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ! Τουλάχιστον κάθε τρία, αν όχι δύο, χρόνια πρέπει να γίνεται αναπροσαρμογή των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων ώστε αυτά να προσεγγίζουν τις πραγματικές αξίες αντικατάστασης. Σε ειδικές σημαντικές αλλαγές στα δεδομένα της Επιχείρησης (επεκτάσεις, συγχωνεύσεις κλπ) ίσως είναι απαραίτητη η συνδρομή Πραγματογνώμονα – Εκτιμητή αξιών.

Τι σημαίνει "υπασφάλιση"; 

Στο εκάστοτε Ασφαλιστήριο εμφανίζεται το μέγιστο ποσό που μπορεί να αποζημιώσει η Ασφαλιστική Εταιρεία. Αν σε περίπτωση ζημιάς η πραγματική αξία στην οποία πρέπει να γίνει η αποζημίωση είναι μεγαλύτερη τότε έχουμε «υπασφάλιση». Σύμφωνα με την ασφαλιστική πρακτική αλλά και το νόμο, θα ισχύσει αναλογική αποζημίωση, που σε συνδυασμό με το ποσό της Απαλλαγής θα σημαίνει σοβαρό πρόβλημα για την ασφαλιζόμενη Επιχείρηση.

«Υπασφάλιση» μπορεί να θεωρηθεί κάλυψη Αστικής Ευθύνης με πολύ χαμηλά/ ανεπαρκή όρια αποζημίωσης. Είναι σύνηθες να υπάρχουν ασφαλιστήρια με όριο αποζημίωσης για σωματικές βλάβες/ θάνατος ποσά κάτω των 100.000€/ άτομο.

Επίσης, «υπασφάλιση» μπορεί να θεωρηθεί και η κάλυψη με ιδιαίτερα περιοριστικούς και ενίοτε «καταχρηστικούς» ειδικούς όρους...

Ποιος ευθύνεται στην περίπτωση της "υπασφάλισης";

Κατά βάση ο Διαμεσολαβών Μεσίτης, Πράκτορας ή Σύμβουλος Ασφαλίσεων. Έχει επαγγελματική ευθύνη να συμβουλεύσει σωστά και συνετά τον Ασφαλισμένο Πελάτη του και να τον διαφυλάξει από τη δυσάρεστη κατάσταση να μην μπορεί να αποζημιωθεί αντικειμενικά όταν συμβεί «το κακό».

Τι άλλο θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη στην ασφάλιση κινδύνων Επιχειρήσεων;

Βασικό στοιχείο που κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί όταν μιλάμε για ορθολογική ασφάλιση κινδύνων επιχειρήσεων, είναι όχι μόνο η πληρότητα του ασφαλιστηρίου Περιουσίας & Απώλειας Εσόδων/Κερδών αλλά και των διαφόρων κινδύνων που σχετίζονται με "άυλα κεφάλαια" (intangible assets), που είναι οι διάφορες μορφές Αστικής Ευθύνης (όπως, έναντι Τρίτων, Εργοδοτική, Προϊόντος, Επαγγελματική, Περιβαλλοντική, D&O, Διαδικτύου). Ειδικά σε επιχειρήσεις με σύγχρονο πνεύμα οργάνωσης και εξωστρέφειας με δραστηριότητα εκτός Ελλάδος η ασφάλιση έναντι κινδύνων Αστικής Ευθύνης, είναι ιδιαίτερα σημαντική