ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Λύση Lloyd's, για Δικηγόρους και για Ασφαλιστές!

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 23/04/2019.

Το Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης καλύπτει αξιώσεις Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει λόγω εξ αμελείας  λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται να διέπραξε στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Ενδεικτικά καλύπτει:

  • Αξιώσεις αποζημίωσης στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Δικηγόρου καθώς και Διαχειριστή Αφερεγγυότητας σύμφωνα με το ΠΔ133/2016
  • Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας (κακόβουλη “επίθεση”)
  • Έξοδα και δαπάνες για νομικές έρευνες – πραγματογνωμοσύνη – διαμεσολάβηση ή διαιτησία για εξωδικαστική διευθέτηση της αξίωσης αποζημίωσης (Σημείωση: Το ασφαλιστήριο Lloyd's δεν προβλέπει αποζημίωση κατόπιν δικαστικής απόφασης, που είναι συνήθης πρακτική στα ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης στη χώρα μας).

Επιπλέον, το Ασφαλιστήριο Lloyd’s με βάση ειδικούς όρους - επεκτάσεις, καλύπτει:

  • Αξιώσεις αποζημίωσης για ευθύνη σε περίπτωση απώλειας πληροφοριών
  • Αξιώσεις χρηματικής αποζημίωσης Τρίτων για δυσφήμιση – συκοφαντία
  • Αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή απορρήτου.

Αξιόπιστη & οικονομική λύση μέσω ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι γόνιμη μια ασφάλιση είναι να πληρούνται κάποια βασικά κριτήρια όπως:

  • Αρτιότητα & Πληρότητα Ασφαλιστηρίου
  • Αξιοπιστία Ασφαλιστικής Εταιρείας
  • Αξιοπιστία Διαμεσολαβούντα Ασφαλιστή

Με γνώμονα τα παραπάνω, η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων, Ανταποκριτές Lloyd’s”, προωθεί στην αγορά πρότυπο ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Δικηγόρων και Δικηγορικών Εταιρειών.

Διαδικασία Ασφάλισης για ανεξάρτητο Δικηγόρο ή για Δικηγορική Εταιρεία.

Άμεσα και απλά είτε απευθείας από τον ενδιαφερόμενο Δικηγόρο  ή εκπρόσωπο εταίρο Δικηγορικής Εταιρείας είτε μέσω πιστοποιημένου Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή (Πράκτορα ή Μεσίτη Ασφαλίσεων).

Αυτό που απαιτείται είναι η συμπλήρωση και υποβολή απλοποιημένης Αίτησης Ασφάλισης, αντίστοιχα για ανεξάρτητο Δικηγόρο ή για Δικηγορική Εταιρεία.