ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εξέλιξη & προϊόντα “νέας γενιάς”

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 15/02/2019.

Πρόσφατα Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου με διεθνή δραστηριότητα, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και Καναδά, η οποία διαθέτει Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, μας ρώτησε αν καλύπτεται και για κινδύνους που σχετίζονται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Φυσικά, η απάντησή μας ήταν αρνητική εξηγώντας πως ο Κανονισμός GDPR προέκυψε ως θεσμική απαίτηση μόλις τα τελευταία χρόνια και είναι προφανές πως αναφέρεται σε κινδύνους “νέας γενιάς”, αρκετοί από τους οποίους καλύπτονται από ένα σύγχρονο Ασφαλιστήριο Κινδύνων Διαδικτύου (Cyber Risks Insurance) και όχι απαραίτητα από το κλασικό ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης, που υπάρχει και εφαρμόζεται διεθνώς εδώ και πάνω από 30 χρόνια.

Σε συνέχεια της απάντησης που δώσαμε στο ερώτημα και στο πλαίσιο της προσπάθειας για ευρύτερη ενημέρωση της αγοράς γύρω από το θέμα της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα παρακάτω:

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, πέρα από την κλασσική κάλυψη ζημιών έναντι Τρίτων με βάση της αρχή της “υποκειμενικής” ευθύνης και εκτός από αυτή που αφορά πλοία. αεροσκάφη και αυτοκίνητα, είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν τουλάχιστον της τελευταίας 40ετίας. Προσαρμόζεται δε στις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις που στα τελευταία χρόνια της παγκοσμιοποίησης είναι ιδιαίτερα έντονες, ώστε να καλύπτει ευρύτερες ανάγκες σε σχέση με Εργαζόμενους (Εργοδοτική Ευθύνη), Προϊόντα (Ευθύνη Προϊόντος) ή προς το Περιβάλλον (Περιβαλλοντική Ευθύνη).

Το Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης καλύπτει - αποζημιώνει αξιώσεις Πελατών ή Τρίτων, που προκύπτουν από ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη του Ασφαλισμένου στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του. Το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν, επίσης  προέκυψε στη διεθνή αγορά εδώ και πάνω από 30 χρόνια, αρχικά ως Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων – Συμβούλων Μηχανικών προκειμένου να καλυφθούν ειδικοί κίνδυνοι κατασκευαστικών έργων σχετιζόμενοι με τη Μελέτη τους και οι οποίοι δεν μπορούσαν να αποζημιωθούν από το κλασικό Ασφαλιστήριο Κατασκευής. Στη συνέχεια, προσαρμόστηκε ώστε να καλύπτονται και οι ευθύνες άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών (Λογιστές, Δικηγόροι κλπ). Αναπτύχθηκε δε ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χάρη στο καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και την απελευθέρωση των επαγγελμάτων.

Η απελευθέρωση του εμπορίου και οι διεθνείς συναλλαγές δημιούργησαν, εδώ και περίπου 30 χρόνια, την απαίτηση για Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος (καταναλωτικά προϊόντα, φάρμακα), που έγινε πιο συστηματική απαίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη θεσμοθέτηση της αρχής Προστασίας Καταναλωτή.

Τα οικονομικά σκάνδαλα στις ΗΠΑ, κυρίως κατά τη δεκαετία του 1990, τα οποία είχαν επιπτώσεις και σε άλλες χώρες, οδήγησαν στην καθιέρωση αυστηρότερου καθεστώτος ελέγχων στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα με τις Οδηγίες “Βασιλεία” για τις τράπεζες και “Solvency” για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Παράλληλα, δημιούργησαν την ανάγκη για Ασφάλιση Ευθύνης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Στελεχών Διοίκησης Επιχείρησης (Directors & Officers Liability ή αλλιώς Management Liability Insurance).

Τέλος η παγκοσμιοποίηση, όπως εξελίχθηκε από τις αρχές του 21ου αιώνα με τη ραγδαία ανάπτυξη των Συστημάτων Πληροφοριών, του Διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (την τελευταία 10ετία), έφερε στο προσκήνιο νέους κινδύνους για το σύγχρονο επιχειρείν. Απόρροια της κατάστασης αυτής υπήρξε η θεσμοθέτηση του Κανονισμού GDPR, που κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη για καθιέρωση Πολιτικής Πρόληψης (Cyber Security Policy) και συμπληρωματικά, καθιστά χρήσιμη την ασφαλιστική κάλυψη έναντι Κινδύνων Διαδικτύου (Cyber Risk Insurance).

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως μια σύγχρονη επιχείρηση για να νοιώθει “ασφαλής” στο διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον απαιτήσεων και ανταγωνισμού, πρέπει να διαθέτει συνδυασμό από άρτιες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές καλύψεις που να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους διάφορους κινδύνους.
Στη χώρα μας η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης στις διάφορες μορφές της παραμένει υποτονική ακόμη και στις θεωρούμενες “ώριμες” ασφαλίσεις. Και όμως, είναι αναγκαίο συστατικό της όποιας επιχειρηματικής ανάπτυξης στο μέλλον και οι Έλληνες Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή.

Η εταιρεία “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ”, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες αλλά και τις ευκαιρίες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και λόγω του νέου θεσμικού πλαισίου  για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (Ευρωπαϊκή Οδηγία ΙDD), απευθύνεται στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της αγοράς με το σύνθημα “Επαγγελματική επιβίωση και ανάπτυξη με έξυπνες και ευέλικτες συνέργειες”. Προς τούτο, είναι ανοιχτή για γόνιμη συνεργασία τόσο με Μεσίτες όσο και με Πράκτορες Ασφαλίσεων στον εξειδικευμένο κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, όπου πέρα από την τεχνογνωσία, διαθέτει Συμβάσεις Εκπροσώπησης (Binding Authority Agreements) με Underwriters των Lloyd’s και είναι σε θέση να προσφέρει υποστήριξη και αξιόπιστες λύσεις.