ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ & ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα naftemporiki.gr, Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015.

Σημαντικό μέρος του Τουρισμού, της «βαριάς βιομηχανίας» της χώρας μας, αποτελεί ο συνεδριακός τουρισμός, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η δυναμική του τομέα ιατρικού τουρισμού. Τόσο ο συνεδριακός όσο και ο ιατρικός τουρισμός, μπορούν κάλλιστα να ευδοκιμήσουν σε βάθος χρόνου στην Ελλάδα, αφού συνδυάζουν υψηλής στάθμης υπηρεσίες ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και νοσηλευτικών ιδρυμάτων με άριστες κλιματολογικές συνθήκες και μοναδικό πολιτιστικό πλούτο (αρχαιότητες, ιστορικά μνημεία κλπ).

Οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια ή επένδυση προς την κατεύθυνση αυτή, απαιτεί αντικειμενικά άριστη ποιότητα υπηρεσιών και τεκμηριωμένη υπευθυνότητα έναντι των πελατών, αλλοδαπών ή ημεδαπών.

Ποιότητα: μονόδρομος για την επιχειρηματικότητα.

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, βασικό συστατικό ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος είναι η ποιότητα και η πρόνοια για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του. Όχι απλά και μόνο για την ικανοποίηση σημαντικών απαιτήσεων από πελατεία υψηλού εισοδήματος, αλλά και για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που σχετίζονται με αξιώσεις αποζημίωσης λόγω αντικειμενικής ή εικαζόμενης έλλειψης ποιότητας.

Στον οργανωμένο ομαδικό τουρισμό, όταν κάποια μεγάλα γραφεία ή φορείς τουρισμού με κύρος διεθνούς εμβέλειας πληρώνουν προκειμένου να ικανοποιήσουν ψυχαγωγικά, μορφωτικά ή θεραπευτικά κάποιους επαγγελματίες, επιχειρηματίες ή ιδιώτες έχουν αυξημένες απαιτήσεις σε ότι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ζημιογόνα συμβάντα και αξιώσεις αποζημίωσης

Αναμφισβήτητα ο συνεδριακός, όπως και ο ιατρικός τουρισμός, είναι ένα αξιοσημείωτο δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης. Αναμφισβήτητη είναι και η ανάγκη εγγύησης ποιότητας και αξιοπιστίας των παρεχομένων υπηρεσιών κι αυτή συνδέεται άμεσα και επιτακτικά με την πρόνοια για αντιμετώπιση αξιώσεων αστικής ευθύνης.

Δεν μπορούν να αποκλειστούν συμβάντα που σχετίζονται με ζημιά/οικονομική απώλεια κάποιου πελάτη (είτε είναι νομικό είτε φυσικό πρόσωπο) ή τρίτου, τα οποία να οφείλονται σε αμέλεια, λάθος ή παράλειψη του φορέα οργάνωσης και διαχείρισης του συνεδρίου ή της παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Οι αξιώσεις αστικής ευθύνης απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και σοβαρότητα  στην αντιμετώπισή τους. Πολύ περισσότερο, όταν οι αξιώσεις αυτές σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης και φιλοξενίας διεθνών συνεδρίων ή διεθνών εκδηλώσεων ιατρικού ενδιαφέροντος.

Είναι σύνηθες το φαινόμενο, όταν από τυχαία γεγονότα ή από εξ αμελείας λάθος ή παράλειψη ζημιώνεται κάποιος να προβάλλει αξιώσεις αποζημίωσης όχι μόνο για ενδεχόμενη σωματική βλάβη, αλλά και για διαφυγόντα κέρδη, ηθική βλάβη, δυσφήμηση κλπ. Αξιώσεις, που μπορεί να είναι δυσβάστακτες και με καταστροφικές για οποιαδήποτε επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες.

Αντιλαμβάνεται κανείς πως δεν είναι μόνο αυτό καθαυτό το ποσό της αποζημίωσης αλλά και η ευρύτερη ζημιά εξαιτίας της δυσφήμισης που μπορεί να προκληθεί στη συγκεκριμένη επιχείρηση ή και ευρύτερα στη χώρα.

Αστική Ευθύνη και Ασφάλιση

Αστική Ευθύνη είναι η εκ του νόμου υποχρέωση εκείνου που από αμέλεια ζημιώνει κάποιον, να τον αποζημιώνει. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική εμπειρία, η Αστική Ευθύνη ασφαλίζεται.

Κάποια ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει για λογαριασμό του υπαίτιου/ασφαλισμένου καλύπτοντας τη γενική αστική ευθύνη σε σχέση με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ή την επαγγελματική αστική ευθύνη σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών.

Χρειάζονται ορθολογικές ασφαλιστικές καλύψεις, καθώς είναι σύνηθες το φαινόμενο η αστική ευθύνη να καλύπτεται πρόχειρα και ανεπαρκώς μέσω «φθηνών» ασφαλιστικών προϊόντων που χαρακτηρίζονται από ενίοτε καταχρηστικές προϋποθέσεις ή εξαιρέσεις και από χαμηλά ασφαλιστικά όρια αποζημίωσης.

Σε κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα του συνεδριακού/ιατρικού τουρισμού, χρειάζεται:

  • Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (Public/Third Party Liability Insurance) για τις ξενοδοχειακές ή αντίστοιχα νοσηλευτικές εγκαταστάσεις.
  • Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης έναντι Πελατών ή και Τρίτων (Professional Indemnity Insurance) για τους φορείς οργάνωσης και διαχείρισης συνεδρίων καθώς και για τα ταξιδιωτικά γραφεία μαζικού ή θεματικού τουρισμού.
  • Ασφάλιση Ιατρικής Ευθύνης (Medical Malpractice Insurance) για τα εκάστοτε νοσηλευτικά ιδρύματα και τους γιατρούς που βαρύνονται αλληλέγγυα στα θέματα αστικής ευθύνης στην περίπτωση ιατρικού τουρισμού.

Κάθε επιχείρηση πρέπει να μεριμνά για την αρτιότητα και πληρότητα του ασφαλιστηρίου:

  • Να μην έχει κενά στην ασφάλιση αστικής ευθύνης και ανορθόδοξες διαδικασίες αποζημίωσης (π.χ. αποζημίωση κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης)
  • Να διαθέτει επαρκή όρια αποζημίωσης
  • Να προβλέπει σωστές διαδικασίες αποζημίωσης/διευθέτησης των αξιώσεων.

Για τα παραπάνω είναι προφανές πως ουσιαστική διασφάλιση επιτυγχάνεται με τη διαμεσολάβηση αξιόπιστου και εξειδικευμένου συμβούλου ασφαλίσεων.