ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η οικονομική κρίση προσφέρει ιδέες εκσυγχρονισμού και απαιτεί υπευθυνότητα

Ο ιατρικός τουρισμός ως παροχή συνδυασμένων υπηρεσιών φιλοξενίας και νοσηλείας – υγείας σε εύπορους αλλοδαπούς, είναι βάσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα με  προσοδοφόρα προοπτική για τη χώρα μας. Συνδυάζει αναψυχή και νοσηλευτικές υπηρεσίες,  που στη χώρα μας μπορούν κάλλιστα να ευδοκιμήσουν. Οι άριστες κλιματολογικές συνθήκες στη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου, ο ήλιος, η θάλασσα, οι φυσικές θερμομεταλλικές ιαματικές πηγές πέρα από τα τεχνητά spa και κάποια οργανωμένα νοσηλευτικά ιδρύματα με άριστο υψηλής στάθμης ιατρικό – νοσηλευτικό προσωπικό, με κατάλληλο οργανωμένο marketing μπορούν κάλλιστα να στηρίξουν επιχειρηματικά σχέδια ιατρικού τουρισμού. Ωστόσο, οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια ή επένδυση προς την κατεύθυνση αυτή, απαιτεί αντικειμενική ποιότητα υπηρεσιών και τεκμηριωμένη υπευθυνότητα έναντι των όποιων πελατών, αλλοδαπών ή ημεδαπών. Και, οι αρχές αυτές ισχύουν τόσο στις ξεχοδοχειακές υπηρεσίες φιλοξενίας όσο και στις πλέον ευαίσθητες υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας.


Ποιότητα υπηρεσιών και αξιοπιστία
Στο πλαίσιο των σύγχρονων εξελίξεων που χαρακτηρίζονται από έντονο ανταγωνισμό και από αυξανόμενες απαιτήσεις, η "ποιότητα" αποτελεί, πλέον, μονόδρομο για την επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική βασικό συστατικό της βιωσιμότητας ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος είναι η τεκμηρίωση της ποιότητας και η πρόνοια για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που σχετίζονται με αξιώσεις αποζημίωσης λόγω αντικειμενικής ή εικαζόμενης “μη ποιότητας”. Νοούνται συμβάντα που σχετίζονται με ζημιά - οικονομική απώλεια κάποιου Πελάτη, ο οποίος επικαλείται αμέλεια, λάθος ή παράλειψη του φορέα που του παρέχει υπηρεσίες. Δηλαδή, μιλάμε για αξιώσεις αστικής ευθύνης, που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και σοβαρότητα  στην αντιμετώπισή τους. Πολύ περισσότερο όταν οι αξιώσεις αυτές σχετίζονται με θέματα υγείας και σχετίζονται με αυτό λέμε "ιατρικός τουρισμός". Γιατί, όταν κάποιος με υψηλό εισόδημα, πληρώνει για να περάσει ευχάριστα και ταυτόχρονα να υποβληθεί σε σειρά διαγνωστικών εξετάσεων ή σε κάποια θεραπευτική αγωγή, έχει αυξημένες απαιτήσεις. Είναι δε σύνηθες το φαινόμενο όταν από τυχαία γεγονότα ή από εξ αμελείας λάθος ή παράλειψη ζημιωθεί, να προβάλλει αξιώσεις αποζημίωσης. Αξιώσεις, που με κατάλληλη υψηλής στάθμης νομική υποστήριξη, μπορεί να είναι δυσβάστακτες ή και καταστροφικές για την οποιαδήποτε επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες. Όχι μόνο για αυτό καθαυτό το ποσό της αποζημίωσης αλλά πολύ περισσότερο για τη δυσφήμιση που μπορεί να προκαλέσει. Γιατί τότε, η όποια καμπάνια διαφήμισης δεν θα μπορεί να άρει το κακό όνομα όχι μόνο της συγκεκριμένης νοσηλευτικής - ξενοδοχειακής μονάδος παροχής υπηρεσιών αλλά και ευρύτερα της ίδιας της χώρας.
 

Αναγκαία η Ορθολογική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης είναι απαραίτητη και είναι απαραίτητο το όλο θέμα να τεθεί σε ορθολογική βάση όταν πρόκειται για ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα. Είναι σύνηθες το φαινόμενο η αστική ευθύνη να καλύπτεται ή καλύτερα να θεωρείται ότι κατοχυρώνεται από ανεξάρτητα ασφαλιστήρια επαγγελματικής των συνεργαζόμενων ιατρών. Εκφράζεται η άποψη πως το θέμα της ασφαλιστικής κάλυψης “ιατρικής αστικής ευθύνης” (Medical Malpractice) αντιμετωπίζεται “ερασιτεχνικά” στη χώρα μας!.
Το εκάστοτε νοσηλευτικό ίδρυμα και οι γιατροί βαρύνονται αλληλέγγυα στα θέματα αστικής ευθύνης. Στη λογική αυτή θα πρέπει να λειτουργεί η Ασφάλιση η οποία να προβλέπει αποδεκτά όρια αποζημίωσης με σωστές διαδικασίες διαχείρισης των ζημιογόνων συμβάντων και των συνακόλουθων αξιώσεων αποζημίωσης. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν κενά και ανορθόδοξες διαδικασίες (πχ αποζημίωση κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης) στην ασφάλιση αστικής ευθύνης νοσοκομείων και παράλληλα να μιλάμε για ανάπτυξη ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας.
Η τρέχουσα οικονομική κρίση, θα πρέπει να θέσει σε διαφορετική βάση τον μέχρι τώρα προβληματισμό γύρω από τα θέματα ποιότητας και αξιοπιστίας παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης για λάθη ή παραλείψεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ιατρικού προσωπικού (Medical Malpractice Insurance).