ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κίνδυνοι και Ευθύνες

Δημοσιεύθηκε και στην ηλεκτρονική εφημερίδα NEXTDEAL Δευτέρα, 19 Οκτώβριος 2015 με τίτλο "ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Συχνά αγνοείται ή υποβαθμίζεται" (http://goo.gl/4FBcjm)

Ανασφάλιστα είναι τα επτά στα δέκα τουριστικά καταλύματα στη χώρα μας, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=113795782). Συγκεκριμένα, το 73% αυτών των επιχειρήσεων δεν είναι καλυμμένες για τον κίνδυνο Αστικής Ευθύνης έναντι πελατών/τρίτων.

Το ενθαρρυντικό είναι ότι αυξάνεται ο αριθμός των ασφαλίσεων αστικής ευθύνης ξενοδόχων. Ωστόσο, υπάρχουν κενά και πολλές ατέλειες στην εφαρμογή της διεθνούς πρακτικής στον τομέα αυτό. Όταν κλήθηκα να αξιολογήσω το πλαίσιο ασφάλισης ενός πολυτελούς ξενοδοχείου το οποίο βρισκόταν σε διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO, διαπίστωσα ότι ήταν ασφαλισμένο κατά βάση ως περιουσιακό στοιχείο, καθώς ήταν υποχρεωτικό λόγω τραπεζικού δανεισμού, αλλά η ασφάλιση αστικής ευθύνης περιοριζόταν σε ένα όριο €100,000!  Ήταν δηλαδή ανεπαρκώς καλυμμένοι σε περίπτωση τυχαίου ζημιογόνου συμβάντος από αμέλεια εκ μέρους του προσωπικού ή της διεύθυνσης του ξενοδοχείου.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας, υπάρχει η τάση για διεκδίκηση αποζημιώσεων με προβολή βάσιμων ή και αβάσιμων αξιώσεων. Ταυτόχρονα, η εξέλιξη του νομοθετικού/θεσμικού πλαισίου χαρακτηρίζεται από εντεινόμενη αυστηρότητα στα θέματα προστασίας των Πελατών, των Εργαζομένων, των Επενδυτών αλλά και του Περιβάλλοντος.

Είναι προφανές πως τα παραπάνω, αναδεικνύουν την έννοια της Αστικής Ευθύνης και καθιστούν όλο και πιο επίκαιρη την ανάγκη για Ασφάλισή της. Λαμβάνοντας δε υπόψη τη σημασία της ασφάλισης για μια σύγχρονη επιχείρηση είναι προφανές πως θα πρέπει να μιλάμε για ασφαλιστική κάλυψη με άρτια και πλήρη ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία να προβλέπουν/εξασφαλίζουν επαρκώς μεγάλα ποσά αποζημίωσης, κάτι που φαίνεται πως δεν αποτελεί πάγια πρακτική στην ελληνική αγορά.

Είναι γνωστό πως μια ξενοδοχειακή επιχείρηση όπως και κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα συνδέεται με κινδύνους και ευθύνες. To γεγονός πως μια ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει ποικίλη πελατεία (εθνικότητες με διαφορετικό μορφωτικό-κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο κλπ), απασχολεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων, σχετίζεται με φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον κάποιας συγκεκριμένης περιοχής που είναι εγκατεστημένη, μοιραία αποτελεί δραστηριότητα έντασης κινδύνων και ευθυνών.

Οι περιπτώσεις αστικής ευθύνης, δηλαδή οι  αξιώσεις αποζημίωσης για εξ αμελείας ζημιογόνα συμβάντα, θεωρούνται κίνδυνος ο οποίος κατά τη διεθνή πρακτική είναι ασφαλίσιμος. Δηλαδή, μπορεί να διευθετηθεί οικονομικά μέσω κατάλληλων ασφαλιστηρίων.

Οι διάφορες μορφές αστικής ευθύνης που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης αναφέρονται σε καλύψεις ευθύνης έναντι:

  • Εργαζομένων (εργοδοτική ευθύνη)
  • Πελατών (γενική αστική ευθύνη)
  • Περιβάλλοντος (περιβαλλοντική ευθύνη)
  • Έναντι μετόχων, κρατικών και κοινωνικών φορέων κλπ (ευθύνη φορέων διοίκησης επιχείρησης)

Η πρακτική εμπειρία στη χώρα μας δείχνει πως ο θεσμός της Ασφάλισης δεν αξιοποιείται σωστά, με αποτέλεσμα να υπάρχει συχνά έλλειμμα αξιοπιστίας και αρτιότητας των ασφαλιστικών καλύψεων. Παρατηρείται, πως η μέριμνα για ασφάλιση περιορίζεται συνήθως στην κλασική Ασφάλιση «Πυρός και Συναφών Κινδύνων», όπου η απώλεια κερδών από την επέλευση κάποιου κινδύνου πολύ συχνά λείπει ή υποβαθμίζεται.  

Είναι επίσης σύνηθες η ασφάλιση  κινδύνων Αστικής Ευθύνης έναντι Πελατών/Τρίτων να υποβαθμίζεται ή/και να παραμελείται. Ειδικά όταν πρόκειται για πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, που φιλοξενούν άτομα ενίοτε υψηλού οικονομικού και κοινωνικού status τα οποία για συγκεκριμένο σύντομο χρονικό διάστημα επιθυμούν υψηλής στάθμης υπηρεσίες πληρώνοντας σημαντικά ποσά, είναι αναμφισβήτητη η σπουδαιότητά της ασφάλισης αστικής ευθύνης.

Μπορεί η νομοθεσία να υπάρχει και να εκσυγχρονίζεται. Μπορεί να υπάρχουν ήδη ορισμένες πρωτοπόρες υγιώς σκεπτόμενες  επιχειρήσεις που ενδεχόμενα να έχουν υιοθετήσει κατάλληλα Συστήματα Ποιότητας ή πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO. Όμως, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, με τη «συνδρομή» της ολιγωρίας των ελεγκτικών μηχανισμών της Πολιτείας, μάλλον φαίνεται να αδρανεί στα θέματα κινδύνων αστικής ευθύνης. Είναι απαραίτητο να κατανοήσουν πως η ορθολογική ασφάλιση έναντι κινδύνων αστικής ευθύνης που συνδέονται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, αποτελεί κεφάλαιο που εντάσσεται στο Ενεργητικό τους. Οι δαπάνες δε για μια άρτια και ορθολογική ασφαλιστική κάλυψη δεν απλά ένα «κόστος» αλλά μια αντικειμενική αξία, που επιτρέπει την ανάληψη ασφαλών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο.