DRONES & ΑΣΦΑΛΙΣΗ

10 Εύλογες ερωτήσεις - 10 Υπεύθυνες απαντήσεις

Δημοσιεύθηκε στην εξειδικευμένη Πύλη Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης iDRONES, Πέμπτη, 12/7/2018.
Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, Τετάρτη, 18/7 /18.
Ο θεσμός της Ιδιωτικής Ασφάλισης δεν είναι επαρκώς αναπτυγμένος στη χώρα μας (ο χαμηλότερος δείκτης ανάπτυξης μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ). Βασικός λόγος πέρα από τη νοοτροπία του Έλληνα και κάποιες αδυναμίες της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς είναι η έλλειψη αντικειμενικής ενημέρωσης των Καταναλωτών. Αντίστοιχα, το ίδιο μπορούμε να πούμε πως ισχύει και με την Ασφάλιση Drones. Μολονότι η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από τη χρήση τους είναι υποχρεωτική (εκτός από χρήστη μικρών Drone για ψυχαγωγία), η εφαρμογή της στην πράξη παραμένει υποτονική. Οι περισσότεροι από τους Χρήστες, παραμένουν ανασφάλιστοι αναλαμβάνοντας φυσικά το ανάλογο ρίσκο. Και δω, βασικός παράγοντας φαίνεται να είναι η έλλειψη σωστής ενημέρωσης.

Όταν από τα τέλη του 2016, στην εταιρεία “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s” ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε ουσιαστικά με την εξειδικευμένη ασφάλιση τεχνολογίας των Drones, δεν χειριστήκαμε το θέμα καθαρά εμπορικά μέσα από την πώληση ενός τυποποιημένου ασφαλιστικού προϊόντος. Καταβάλαμε, εξαρχής, συστηματική προσπάθεια για ευρύτερη ενημέρωση της εγχώριας αγοράς με δημοσίευση εξειδικευμένων άρθρων, με διαλέξεις, με συμμετοχή σε θεματικές Εκθέσεις, με αναρτήσεις στα social media  και  στο διαδίκτυο (σημειώνονται σχετικά, η σελίδα στο Facebook και η ειδική Ιστοσελίδα).

Θεωρώντας πως βασικές ερωτήσεις για την Ασφάλιση Drone έχουν ήδη απαντηθεί σε παρουσιάσεις-συζητήσεις ή σε σχετικά άρθρα, κρίνουμε σκόπιμο να σημειώσουμε παρακάτω ειδικές Ερωτήσεις–Απαντήσεις για πρακτικά θέματα, θεωρώντας πως ενδιαφέρουν Χρήστες που βλέπουν σοβαρά το θέμα της Ασφάλισης.

Ερώτηση 1: Οι επαγγελματίες χειριστές drone πρέπει να είναι πιστοποιημένοι προκειμένου να καλυφθούν για την Αστική Ευθύνη και για ίδιες ζημιές ή απώλεια  των Drone τους;

Απάντηση: Τουλάχιστον σε ότι αφορά το διεθνών προδιαγραφών ασφαλιστήριο Lloyd’s, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει πιστοποίηση για την ασφάλιση: Αρκεί μόνο η δήλωση ωρών πτητικής εμπειρίας (10 ωρών κατ’ ελάχιστο). Ωστόσο, η προσκόμιση πιστοποιητικού έχει θετικό αντίκρισμα (έκπτωση) στο κόστος της ασφάλισης


Ερώτηση 2: Μπορεί να γίνει ομαδική ασφάλιση Χρηστών Drone;

Απάντηση:  Σημειώνεται πως η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης αφορά αποκλειστικά τον Ιδιοκτήτη / Χρήστη του Drone. Στη βάση αυτή, δεν μπορεί να γίνει σε ομαδική βάση αφού πρόκειται για ανεξάρτητους επαγγελματίες Χρήστες με διαφορετικό ΑΦΜ, με διαφορετική εμπειρία και με διαφορετικό μοντέλο Drone. Απεναντίας, είναι δυνατή η κάλυψη με το ίδιο Ασφαλιστήριο της Αστικής Ευθύνης χειριστών (πέραν του ενός), όταν ανήκουν σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό φορέα (ΑΕ, ΙΚΕ κλπ), ο οποίος πληρώνει τα ασφάλιστρα.

Αυτό που μπορεί να γίνει σε ομαδική  βάση, για συγκεκριμένη ομάδα ερασιτεχνών οι οποίοι χρησιμοποιούν μικρή κατηγορία Drones, είναι κάποιο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας των μελών. Ωστόσο, ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν αποζημιώνει Τρίτους αλλά καλύπτει νομικής φύσεως δαπάνες μέχρι κάποιο ποσό ανά περίπτωση.


Ερώτηση 3: Υπάρχει δυνατότητα για κάλυψη πολλών Drone στο ίδιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο;

Απάντηση: ΝΑΙ, υπάρχει δυνατότητα για κάλυψη πολλών Drone με το ίδιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Lloyd’s. Αρκεί να ανήκουν στον ίδιο Ιδιοκτήτη, στο όνομα και ΑΦΜ του οποίου εκδίδεται το Ασφαλιστήριο. Για ερασιτεχνική χρήση, σύμφωνα με δυνατότητα που παρέχεται από εγχώρια ασφαλιστική εταιρεία, εκδίδεται ξεχωριστό ασφαλιστήριο για κάθε Drone.


Ερώτηση 4: Πότε  ενεργοποιείται η Ασφάλιση; Δηλαδή, σε πόσες μέρες από την ημέρα κατάθεσης της Αίτησης;

Απάντηση: Συνήθως, από την επόμενη ημέρα παραλαβής της πλήρως συμπληρωμένης αίτησης και της εντολής για έκδοση Ασφαλιστηρίου. Για την έκδοση και αποστολή του αντίστοιχου ασφαλιστηρίου απαιτείται πληρωμή των ασφαλίστρων. Όταν πρόκειται για ερασιτεχνική χρήση, από τη μέρα που παραλαμβάνεται η Αίτηση Ασφάλισης και η εντολή έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου.


Ερώτηση 5: Τα Drones πρέπει να δηλωθούν πρώτα στην Υ.Π.Α. για να ασφαλιστούν;

Απάντηση: ΟΧΙ δεν είναι απαραίτητο. Η Εταιρεία “ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.” ασφάλιζε ήδη κάποιους επαγγελματίες χρήστες Drone πριν ακόμα εκδοθεί ο κανονισμός της Υ.Π.Α. Αυτό που χρειάζεται είναι η υποβολή της Αίτησης Ασφάλισης, πλήρως συμπληρωμένης με τα στοιχεί του/των Drone(s) και τα στοιχεία του/των πιλότου/ων που θα τα χρησιμοποιούν.


Ερώτηση 6: Πέρα από την υποχρεωτική κάλυψη Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, υπάρχει δυνατότητα παροχής της κάλυψης Ιδίων Ζημιών /Απώλειας του ίδιου του Drone και του ειδικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε ειδικές πτήσεις/ χρήσεις Drone;

Απάντηση: Όταν πρόκειται για επαγγελματική χρήση, ΝΑΙ υπάρχει τέτοια δυνατότητα ολοκληρωμένης ασφαλιστικής κάλυψης με Ασφαλιστήριο Lloyd's. Ωστόσο, δεν παρέχεται ξεχωριστά κάλυψη ίδιων ζημιών του Drone  χωρίς την κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων.


Ερώτηση 7: Αν δεν εφαρμόζονται τα όσα προβλέπει ο νόμος (απαγόρευση πτήσης πάνω από κάποιες περιοχές, κατάθεση σχεδίου πτήσης κ.α.) πριν ή κατά τη διάρκεια της πτήσης και προκληθεί ατύχημα ή ζημιά, θα καλυφθεί από το Ασφαλιστήριο Lloyd’s; 

Απάντηση: Είναι προφανές πως παρόμοια περίπτωση ζημιογόνου συμβάντος, ιδιαίτερα όταν υπάρχει αξίωση για σωματική βλάβη Τρίτου, χρειάζεται αντιμετώπιση με ευρύτερο πνεύμα και με τη συνδρομή νομικής υποστήριξης. Το ασφαλιστήριο καλύπτει αξιώσεις Αστικής Ευθύνης και όχι τυχόν συνέπειες από παράβαση του Νόμου (Ποινική Ευθύνη). Στη βάση αυτή, η Ασφαλιστική Εταιρία  αποζημιώνει για σωματική βλάβη ή υλική ζημιά Τρίτου που προκαλείται από χρήση drone, στο βαθμό που η ζημιά κρίνεται πως ήταν αποτέλεσμα αμέλειας, λάθους ή παράλειψης του Χρήστη.

Σημειώνεται πως η παράβαση του Νόμου συνιστά ποινικό αδίκημα που επιφέρει τις αντίστοιχες κυρώσεις από τα αρμόδια όργανα (πρόστιμα, ακύρωση Αδείας) ή και τιμωρία (φυλάκιση).


Ερώτηση 8: Υπάρχει δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστηρίου drone με τρίμηνη/ εξάμηνη διάρκεια;

Απάντηση: ΌΧΙ, τα Ασφαλιστήρια είναι μόνο ετήσια. Κάποιοι αναφέρουν πως στις ΗΠΑ υπάρχει δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης ακόμη και για συγκεκριμένη πτήση, όπου τα στοιχεία πτήσης και του πιλότου  καταχωρούνται on-line και on-line γίνεται η ασφάλιση – πληρωμή των ασφαλίστρων! Ίσως η διαδικασία αυτή να γίνεται για την κάλυψη ίδιων ζημιών του drone με δεδομένο πως ήδη υπάρχει ετήσιο Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης. Ωστόσο, είναι προφανές πως μιλάμε για μια μελλοντική κατάσταση που προϋποθέτει ωριμότητα αγοράς και χρηστών.


Ερώτηση 9:  Καλύπτει το ασφαλιστήριο πτήσεις στο εξωτερικό ή σε ειδικές ασυνήθεις συνθήκες που πολλές φορές οι Επαγγελματίες αντιμετωπίζουν;

Απάντηση: Σε ότι αφορά ασφαλιστήρια που εκδίδονται από την εγχώρια ασφαλιστική αγορά, σημειώνεται πως καλύπτουν με κάποιους περιορισμούς και ισχύουν μόνο στην ελληνική επικράτεια. Το διεθνών προδιαγραφών Ασφαλιστήριο Drone των Lloyd's (μόνο για επαγγελματίες) παρέχει παγκόσμια κάλυψη (εκτός ΗΠΑ και εμπόλεμων χωρών ή υπό καθεστώς διεθνών κυρώσεων). Επιπλέον, δεν αναφέρει περιορισμούς για ειδικές συνθήκες πτήσεων που ένας επαγγελματίας χρήστης μπορεί να αντιμετωπίσει στην πράξη.  


Ερώτηση 10: Το Ασφαλιστήριο προσφέρει νομική υποστήριξη καλύπτοντας νομικά έξοδα ή συναφείς δαπάνες στο πλαίσιο κάποιας αξίωσης αποζημίωσης;                           

Απάντηση: Σε ασφαλιστήρια της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς που απευθύνονται κυρίως σε ερασιτέχνες χρήστες Drone,  σχετικές δαπάνες ή έξοδα συνήθως εξαιρούνται. Στη βάση αυτή ίσως είναι σκόπιμο, να ζητείται κάλυψη Νομικής Προστασίας, η οποία είναι εύκολα προσιτή στην αγορά και με πολύ χαμηλό κόστος.

Το Ασφαλιστήριο Lloyd's που απευθύνεται σε Επαγγελματίες Χρήστες Drone, παρέχει ευρύτερη υποστήριξη καλύπτοντας έξοδα ερευνών, πραγματογνωμοσύνης και πάσης φύσεως νομικές ή τυχόν δικαστικές δαπάνες που απαιτούνται για τη διευθέτησης κάποιας αξίωσης εις βάρος του Ασφαλισμένου.