ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης με Ασφαλιστήριο LLOYD'S

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, Παρασκευή, 24/11/2017.

Πρόκειται για ασφαλιστικό προϊόν διεθνών προδιαγραφών για τις ανάγκες του κλάδου της Τουριστικής Βιομηχανίας. Απευθύνεται σε ΟΛΑ τα Ταξιδιωτικά Γραφεία και Οργανωτές Ταξιδιών, που παρέχουν υπηρεσίες σε “εξερχόμενο - outgoing” ή/και “εισερχόμενο - incoming” τουρισμό.
Πρόκειται για απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη:
• Γιατί, στο πλαίσιο παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών τουρισμού και φιλοξενίας, και ο πλέον ευσυνείδητος επαγγελματίας Ταξιδιωτικός Πράκτορας μπορεί από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη να ζημιώσει τους πελάτες – καταναλωτές, ημεδαπούς και/ή αλλοδαπούς.

• Γιατί, ο κίνδυνος να θεωρηθεί υπαίτιος ή συνυπαίτιος σε κάποιο ζημιογόνο γεγονός (σωματικές βλάβες / απώλεια ζωής ή και υλικές ζημιές) είναι υπαρκτός.
• Γιατί, οι αξιώσεις αποζημίωσης ιδιαίτερα από ξένους τουρίστες / διεθνείς Tour Operators για επακόλουθες οικονομικές ζημιές (ηθική βλάβη, δυσφήμιση κλπ), μπορεί να είναι πολύ βαριές. Το ίδιο βαριές μπορεί να είναι και οι δαπάνες για εμπειρογνώμονες, δικηγόρους και τυχόν δικαστικά έξοδα.

Πρόκειται για την πλέον άρτια - αξιόπιστη Ασφάλιση με Ασφαλιστήρια Γενικής Αστικής Ευθύνης (Commercial General Liability – CGL) και Επαγγελματικής Ευθύνης (Professional Indemnity - PI) τα οποία αποζημιώνουν τους παραπάνω κινδύνους και να περιλαμβάνουν:

• Κάλυψη αξιώσεων αποζημίωσης με υψηλά όρια, που συνήθως απαιτούν οι διεθνείς Τουριστικοί Οργανισμοί και οι υψηλού οικονομικού επιπέδου Πελάτες.
• Παγκόσμια γεωγραφική κάλυψη με διεθνή δικαιοδοσία και όχι μόνο της Ελλάδας. Δηλαδή, κάλυψη αξιώσεων Αστικής Ευθύνης, που υποβάλλονται από ξένους τουρίστες με βάση το δίκαιο της χώρας τους.
• Κάλυψη της Επαγγελματικής Ευθύνης Τουριστικών Πρακτόρων όπως προβλέπεται από την οδηγία EU Directive no EE2015-2302.
• Δυνατότητα επέκτασης κάλυψης σε περίπτωση σοβαρών ατυχημάτων από τουριστικά οχήματα.
• Δυνατότητα επέκτασης κάλυψης ευθύνης για αξιώσεις αποζημίωσης για λόγους Δυσφήμισης και Συκοφαντίας.
• Νομική υποστήριξη με ανάληψη υπεράσπισης του Ασφαλισμένου σε διεθνές επίπεδο.
• Καταβολή αποζημιώσεων με πραγματογνωμοσύνη ή γρήγορο εξωδικαστικό συμβιβασμό, χωρίς την πρακτική που συχνά ακολουθείται στη χώρα μας, όπου η αποζημίωση αξιώσεων Αστικής Ευθύνης γίνεται κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Το συγκεκριμένο καινοτόμο ασφαλιστικό προϊόν Lloyd’s θα προωθηθεί στην αγορά και μέσω πιστοποιημένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.