ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

E-adeies & Ευθύνες Μηχανικών

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια έγιναν ουσιαστικές αλλαγές στις διαδικασίες που αφορούν τις σχέσεις Πολίτη, Μηχανικού και Πολεοδομίας. Κάποιες αρμοδιότητες των πολεοδομικών υπηρεσιών αφαιρέθηκαν από αυτές και έχουν ήδη περάσει στους ιδιώτες Μηχανικούς. Η αρχή έγινε με τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, οι οποίες γίνονται πλέον ηλεκτρονικά χωρίς την μεσολάβηση πολεοδομικών υπηρεσιών. Η συνέχεια δόθηκε με τον έλεγχο των οικοδομικών εργασιών που γίνεται πλέον από ιδιώτες μηχανικούς (ελεγκτές δόμησης) και επεκτάθηκε στην ηλεκτρονική έκδοση Αδειών Δόμησης, χωρίς τον υποχρεωτική εμπλοκή των πολεοδομικών αρχών, διαδικασία η οποία επιτρέπει πελατειακές σχέσεις με ενδεχόμενο χρηματισμό. Ωστόσο, η “εκχώρηση” αρμοδιοτήτων του Δημοσίου σε ανεξάρτητους Ιδιώτες Μηχανικούς είναι λογικό να συνεπάγεται επιπρόσθετες ευθύνες για τους ίδιους και ανάγκη για τη διασφάλιση των Καταναλωτών από ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις τους.

Επαγγελματική Ευθύνη Μηχανικού

Θεμελιώδης παράμετρος του πολεοδομικού εκσυγχρονισμού είναι η αναβάθμιση του ρόλου και της υπευθυνότητας των Μηχανικών απέναντι στους Καταναλωτές και στην Κοινωνία. Κάτι το οποίο τόσο οι ίδιοι οι Μηχανικού όσο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος φαίνεται πως μάλλον δεν έχουν συνειδητοποιήσει στην πράξη. Η επιτυχία του νέου σύγχρονου συστήματος “e-adeies” δεν βασίζεται απλά και μόνο στην επιστημονική επάρκεια και άρτια οργάνωση των Μηχανικών αλλά συνεπάγεται και στην ανάδειξη της αξιοπιστίας των υπηρεσιών Μελέτης και Επίβλεψης που προσφέρουν. Είναι αυτό που στη διεθνή πρακτική λέγεται “Επαγγελματική Ευθύνη” έναντι του Πελάτη ή κάποιου Τρίτου ο οποίος έχει νόμιμο συμφέρον.
Ο εκάστοτε Μελετητής και Επιβλέπων Μηχανικός, επίσημα καταχωρημένος με όνομα και τηλέφωνο, είναι πλέον προσβάσιμος σε όποιον έχει νόμιμο συμφέρον να διεκδικήσει αποζημίωση για τυχόν οικονομική ζημιά που υπέστη από ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη του Μηχανικού στο πλαίσιο Έκδοσης της e-adeia ή και επίβλεψης της κατασκευής του αντίστοιχου δομικού έργου.
Στη χώρα μας, δυστυχώς, φαίνεται πως αγνοούμε την έννοια της Επαγγελματικής Ευθύνης. Στην περίπτωση του Επαγγελματία Μηχανικού, συχνά συγχέεται η Ποινική και η Πειθαρχική Ευθύνη (σχετίζονται με πρόστιμο ή τιμωρία για τους παρανομούντες) με την Αστική Ευθύνη, που μεταφράζεται σε νομική υποχρέωση αποζημίωσης όταν από λάθος ή παράλειψη του Μηχανικού κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς του ζημιώνεται ο Πελάτης του ή κάποιος Τρίτος με νόμιμο συμφέρον.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Σύμφωνα με την ισχύουσα εδώ και πολλά χρόνια διεθνή πρακτική εμπειρία, η Αστική Ευθύνη ασφαλίζεται. Δηλαδή, κάποιος χρηματοοικονομικά αξιόπιστος φορέας (Ασφαλιστική Εταιρεία) να εγγυάται την χρηματική αποζημίωση τυχόν αξιώσεων εις βάρος του ασφαλισμένου Μηχανικού από λάθος ή παράλειψή του.
Η συγκεκριμένη Ασφάλιση έχει επιβληθεί και ισχύει στην πράξη, είτε με Νόμο του Κράτους είτε με Νόμο της “Αγοράς”. Δηλαδή, δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα Μηχανικός χωρίς να διαθέτει σε μόνιμη βάση ασφαλιστική κάλυψη για την όποια επαγγελματική ευθύνη του. Είναι προφανές πως μια τέτοια Ασφάλιση εξασφαλίζει στον ίδιο το Μηχανικό αξιόπιστη νομική και οικονομική προστασία για την απρόσκοπτη άσκηση της δραστηριότητάς του αλλά παρέχει και στο εκάστοτε Πελάτη του ένα αξιόπιστο μέσο διεκδίκησης αποζημίωσης για κάποια άμεση ή και έμμεση χρηματική ζημιά που μπορεί να υποστεί.

Προοπτικές

Με βάση τα παραπάνω, δύο πράγματα πρέπει απαραιτήτως να εμπεδωθούν στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του συστήματος δόμησης στη χώρα μας:

Απαλλαγή από την “πατερναλιστική” λογική με την οποία είχε δομηθεί τόσα χρόνια η πολεοδομική νομοθεσία, η οποία ως γνωστόν παραπέμπει σε γραφειοκρατία και υποθάλπει φαινόμενα συναλλαγής – διαφθοράς, δημιουργώντας σύγχυση και απογοήτευση στους υγιώς σκεπτόμενους και ορθά πράττοντες Μηχανικούς, Ιδιοκτήτες Καταναλωτές ή Επενδυτές
 
Η υιοθέτηση και συστηματική ανάπτυξη της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Μηχανικού, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη ασφάλιση δυστυχώς παραμένει στα “αζήτητα” ή στα “εξωτικά” ασφαλιστικά προϊόντα αφού οι εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες δεν γνωρίζουν με επάρκεια ή απλά διοχετεύουν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους σε πιο εύκολους και πιο αποδοτικούς κλάδους. Ωστόσο, υπάρχει διαθέσιμη αξιόπιστη λύση για τους Έλληνες Μηχανικούς και μάλιστα με χαμηλό κόστος. Είναι αυτή που, με βάση την εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία της πάνω στο θέμα, η  “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers, Εξουσιοδοτημένοι Ανταποκριτές Lloyd’s”,  ήδη προσφέρει  στην αγορά και μάλιστα με εγγύηση Lloyd’s! (https://asfalisi-michanikou.gr/)