ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ενδιαφέρει ευρύτερα την Αγορά

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr και στην ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης Τεχνικών B2Green, 29/03/2019.

Ερέθισμα για το παρόν άρθρο υπήρξε το πρόσφατο ζημιογόνο συμβάν (σωματικές βλάβες σε γιατρό) από αστοχία λειτουργίας σε ανελκυστήρα δημόσιου νοσοκομείου και η σχετική ανάρτηση στο B2Green με τίτλο “Κινδυνεύουν από τα … ασανσέρ τους οι Έλληνες”, όπου αναφέρεται η παρέμβαση του Προέδρου του ΤΕΕ με την επισήμανση «Υπάρχουν λύσεις».
Πράγματι υπάρχουν λύσεις. Μόνο που τις θυμούμαστε όταν προκύψει κάποιο ζημιογόνο συμβάν και τις ξεχνούμε μετά από λίγο καιρό ή μόλις προκύψει κάποιο άλλο συμβάν που απασχολεί την επικαιρότητα. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως υπάρχει και η σχετική νομοθεσία που ορίζει αρμοδιότητες και ευθύνες. Αν την εξετάσουμε διεξοδικά με γνώμονα τη διεθνή πρακτική που εφαρμόζεται σε παρόμοιες περιπτώσεις θα διαπιστώσουμε πως υπάρχει η πλέον ουσιαστική και δοκιμασμένη λύση. Λέγεται Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Φορέα Πιστοποίησης/ Συντηρητή σε συνδυασμό με την Αστική Ευθύνη Φορέα Εκμετάλλευσης / Διαχειριστή!

Αναφορικά με το όλο θέμα, κρίνω σκόπιμο να σημειώσω τα παρακάτω από σχετικό δημοσίευμά μου.

Η Πιστοποίηση είναι θεσμοθετημένος “μηχανισμός” που επιβεβαιώνει την αξιοπιστία συστημάτων και την ποιότητα προϊόντων. Λειτουργεί, δια νόμου και στη χώρα μας με απώτερο σκοπό την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών για την Προστασία του Καταναλωτή στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής αγοράς. Σημειώνεται πως η διαδικασία της Πιστοποίησης αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- η απαίτηση για αξιόπιστες υπηρεσίες και για ποιοτικά - ασφαλή προϊόντα, γίνεται όλο και πιο επιτακτική,
- το θεσμικό πλαίσιο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία προσφέρουν όλο και μεγαλύτερη δύναμη στους Καταναλωτές–Χρήστες των προϊόντων και υπηρεσιών
- ο «έλεγχος» που τείνει να επιβάλλει η ίδια η Αγορά  στα θέματα ποιότητας μπορεί, σε ειδικές περιπτώσεις, να είναι ιδιαίτερα αυστηρός και με βαριές οικονομικές συνέπειες για τους “παρανομούντες”.

Η απόκλιση από τις βασικές αρχές που διέπουν τους κανόνες Πιστοποίησης, οδηγεί στην πράξη σε κλονισμό της εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού, σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού και σε μείωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Μπορεί δε να απειλήσει τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, λόγω των ενδεχόμενων αξιώσεων εναντίον της σε περίπτωση “αστοχίας” των προϊόντων που παράγει / εμπορεύεται ή των υπηρεσιών που προσφέρει.

Ο ρόλος της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης

Η διεθνής  πρακτική  έχει αποδείξει πως όταν η Αγορά “συνειδητοποιήσει” ότι θίγονται τα συμφέροντά της, τότε μπορεί να αντιδράσει και να επιβάλλει η ίδια τους δικούς της κανόνες, προβάλλοντας αξιώσεις και προκαλώντας ανάλογες τιμωρίες. Είναι προφανές πως και μόνο η διαδικασία αναζήτησης ευθυνών μπορεί να είναι οδυνηρή για τους φερόμενους ως υπαίτιους. Τότε, πιθανά λάθη Φορέων Πιστοποίησης ή οι τυχόν παραλείψεις τους στην  τήρηση της νομοθεσίας, θα προσφέρουν έδαφος για αναζήτηση ευθυνών και για τεκμηρίωση υπαιτιότητας ή συνυπαιτιότητας στο πλαίσιο αξιώσεων χρηματικής αποζημίωσης που μπορεί να προκύψουν εις βάρος της επιχείρησης.

Η διεθνής πρακτική έχει θεσπίσει ως παράγοντα διασφάλισης της αξιοπιστίας, την Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης τόσο των αντίστοιχων Οργανισμών Πιστοποίησης όσο και των εμπλεκόμενων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών. “Καταλύτης” στο θέμα της ποιότητας μπορεί να θεωρηθεί η “υποχρεωτική” δια νόμου ή από την ίδια την αγορά, ασφαλιστική κάλυψη της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης. Δηλαδή, η παρεχόμενη μέσω της Ασφάλισης “εγγύηση” ότι κάποιος άλλος - εν προκειμένω η Ασφαλιστική Εταιρεία - θα πληρώσει για τις ζημιογόνες συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν από λάθη  ή παραλείψεις των διαφόρων φορέων Πιστοποίησης.

Βέβαια, το μεγάλο ζητούμενο στη χώρα μας γύρω από το θέμα παροχής αξιόπιστων υπηρεσιών Πιστοποίησης φαίνεται να είναι η εποπτεία της αγοράς. Τόσο η Πολιτεία (με παγιωμένη την αρχή για «λιγότερο κράτος») όσο και οι Καταναλωτές, αδυνατούν να ασκήσουν αντικειμενικό έλεγχο στα θέματα ποιότητας. Ωστόσο, υπάρχει η λειτουργία της ελεύθερης παγκοσμιοποιημένης οικονομίας που επιβάλλει την εφαρμογή κανόνων ελέγχου και τιμωρίας στην πράξη. Στη βάση αυτή, η ύπαρξη κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης κινδύνων Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με δοκιμασμένα πρότυπα, είναι αναγκαία. Η ζητούμενη λύση εντοπίζεται στο θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης με τη μορφή δυο ανεξάρτητων ασφαλιστικών καλύψεων Αστικής Ευθύνης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την Ασφάλιση Επαγγελματικής  Ευθύνης των Φορέων Πιστοποίησης και για την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος των Επιχειρήσεων που κατασκευάζουν / παράγουν, εισάγουν και διανέμουν / πωλούν προϊόντα προς τους Καταναλωτές (Ιδιώτες ή Επιχειρήσεις). Οι ασφαλίσεις αυτές αποτελούν σήμερα παγιωμένη πρακτική για τη διασφάλιση της ποιότητας και βασικό στοιχείο ανταγωνιστικότητας στο σύγχρονο επιχειρείν. 

Η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s” με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στα θέματα επιχειρηματικών ασφαλίσεων, μπορεί να προσφέρει λύσεις απευθείας ή σε συνεργασία με πιστοποιημένους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.