ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (III)

Αντιμετώπιση του κινδύνου με ορθολογική Ασφάλιση!
 

Οι σύγχρονες θεσμικές εξελίξεις αναδεικνύουν όλο και πιο πολύ την αναγκαιότητα θέσπισης κανόνων επιχειρηματικής δράσης συμβατών με το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την Περιβαλλοντική Ευθύνη που έχει ενσωματωθεί στο εγχώριο δίκαιο (ΠΔ148 / 29-9-2009) και η οποία εκφράζεται με το «ο ρυπαίνων πληρώνει», αποτελεί τη σύγχρονη έκφραση ενός εξελισσόμενου θεσμικού πλαισίου γύρω από το Περιβάλλον και την ανάγκη προστασίας του.

Το μήνυμα του νέου θεσμικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν είναι απλά «σύσταση» για πρόληψη ή, όπως άλλοτε, «ενθάρρυνση» για λήψη μέτρων προστασίας με κατάλληλη επιδότηση. Είναι προειδοποίηση προς τους πιθανούς ρυπαίνοντες για αυστηρή τιμωρία, η οποία μεταφράζεται σε εκ του νόμου υποχρέωση για υπέρογκες δαπάνες  έρευνας και εργασίες αποκατάστασης.

Ωστόσο, το ζητούμενο παραμένει πάντα το ίδιο. Μπορεί η νομοθεσία να υπάρχει και να εκσυγχρονίζεται. Μπορεί να υπάρχουν ήδη ορισμένες πρωτοπόρες υγιώς σκεπτόμενες  επιχειρήσεις που ενδεχόμενα να έχουν υιοθετήσει κάποια κατάλληλα πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή Συστήματα Ποιότητας κατά ISO. Όμως, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, με τη «συνδρομή» της ολιγωρίας των ελεγκτικών μηχανισμών της Πολιτείας, μάλλον φαίνεται να αδρανεί. Αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό «έλλειμμα» στην εφαρμογή ουσιαστικής περιβαλλοντικής πολιτικής στη χώρα μας. Είναι ανάγκη το εν λόγο θέμα της περιβαλλοντικής  ευθύνης να αντιμετωπισθεί ορθολογικά επιστρατεύοντας τον καταξιωμένο θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης.
 

Κίνδυνος που ασφαλίζεται

Το πρακτικό “μήνυμα” του νέου σύγχρονου θεσμικού πλαισίου είναι πως οι ευθύνες θα πρέπει να αντιμετωπισθούν στην πράξη με κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη. Δηλαδή  με ασφάλιση που θα πρέπει:

  • να παρέχει αφενός νομική προστασία αλλά και τεχνική υποστήριξη για την περίπτωση που κάποιος άδικα θεωρείται ως υπαίτιος ρύπανσης / μόλυνσης και αφετέρου
  • όταν υπάρξει περιβαλλοντική επίπτωση, να εξασφαλίζει επαρκή χρηματοοιοκονομική κάλυψη για την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών χωρίς να «κλονίζεται» ο ισολογισμός και η βιωσιμότητά της υπαίτιας επιχείρησης.

Το μέτρο για ασφαλιστική κάλυψη της Περιβαλλοντικής Ευθύνης ισχύει ενιαία και εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη χώρα μας βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση με την Πολιτεία και τις Επιχειρήσεις, αναποφάσιστους και διστακτικούς στη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Επιπλέον, η πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που βιώνουμε κάνει την όλη κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη. Ωστόσο, δεν υπάρχει άλλο δρόμος από την αποφασιστική αντίδραση και την ανάληψη πρωτοβουλιών για ευθυγράμμιση με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά δεδομένα και τους σύγχρονους κανόνες ανταγωνισμού.
 

Ορθολογική ασφάλιση

Η διεθνής πρακτική επιβεβαιώνει, πως η ορθολογική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης για τη σύγχρονη επιχείρηση αποτελεί αντικειμενικό κριτήριο «ανταγωνιστικότητας»  και «υγιούς οικονομικής ανάπτυξης» στο ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό σύστημα.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, που θέλουν να επιβιώσουν και να προοδεύσουν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα πρέπει να απαιτούν ποιοτικές και πληρέστερες ασφαλιστικές υπηρεσίες καλύπτοντας τις πραγματικές ασφαλιστικές  ανάγκες τους. Στα πλαίσια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και του διεθνοποιημένου ασφαλιστικού μηχανισμού, οι όποιες εξειδικευμένες ασφαλίσεις όπως αυτή της περιβαλλοντικής ευθύνης, μπορούν κάλλιστα να υλοποιηθούν και στη χώρα μας.

Είναι απαραίτητο οι επιχειρήσεις να κατανοήσουν πως η ορθολογική ασφάλιση των κινδύνων και ευθυνών που συνδέονται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, αποτελεί «κεφάλαιο» που εντάσσεται στο Ενεργητικό τους. Θα πρέπει, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, να θεωρούν τις δαπάνες ασφάλισης όχι απλά ως ένα «κόστος» αλλά ως μια αντικειμενική «αξία». Αξία, που επηρεάζει θετικά στην τεκμηρίωση της πιστοληπτικής ικανότητας  της εκάστοτε επιχείρησης. Επιπλέον, με το αίσθημα ασφάλειας που προσφέρει, ενθαρρύνει την «ασφαλή» ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για αύξηση της ανταγωνιστικότητας καθώς και για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο.