ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κριτήριο ωριμότητας η ανάπτυξη του θεσμού της Ασφάλισης


Η ελληνική νομοθεσία είναι καθ’ όλα σύγχρονη όσον αφορά τις βασικές της διατάξεις. Επιπλέον, με τις διάφορες Ευρωπαϊκές Οδηγίες που συνεχώς ενσωματώνονται σε αυτή, εκσυγχρονίζεται πλήρως στα διάφορα  κοινωνικού και οικονομικού περιεχομένου θέματα που αφορούν τους Εργαζόμενους, τους  Καταναλωτές, τους Επαγγελματίες, τις Επιχειρήσεις και το Φυσικό Περιβάλλον.

Τυχόν κενά που ενδεχόμενα προκύπτουν στην πράξη λόγω έλλειψης πρακτικής εμπειρίας, κάλλιστα μπορούν να καλύπτονται από τη διαθέσιμη πλούσια νομολογία των προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί κάλλιστα λοιπόν να ειπωθεί πως το νομοθετικό πλαίσιο και οι κανόνες δικαίου υπάρχουν. Όμως, το μεγάλο ζητούμενο στη χώρα μας είναι η ορθή εφαρμογή των νόμων και ο σεβασμός των κανόνων δεοντολογίας. Σε αυτό το σημείο ως γνωστόν «πάσχουμε».

Δεν είναι λογικό ούτε και δίκαιο, να αγνοούμε ή να περιφρονούμε συνειδητά και συστηματικά τους νόμους, να αντιδρούμε σε κάθε τάση εκσυγχρονισμού “οχυρούμενοι” πίσω από τις αδυναμίες της Πολιτείας στο να επιβάλλει και να ελέγξει την εφαρμογή των νόμων.

Καθαρά αντιδραστικές συμπεριφορές με έντονο χαρακτήρα συντεχνιακών μικροσυμφερόντων επιδρούν αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και υπονομεύουν τη βιωσιμότητα του ίδιου του Επαγγελματία ή της Επιχείρησης. Επιπλέον μας εκθέτουν ως χώρα έναντι των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ανήκουμε ως ομότιμα μέλη. Η τρέχουσα οικονομική κρίση αρχίζει όλο και περισσότερο να βαραίνει θα πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά.

Η συνειδητή εφαρμογή θεσμικών αρχών και καταξιωμένων επαγγελματικών κανόνων, συνιστά κριτήριο ωριμότητας της πορείας μας στο σύγχρονο κοινωνικό και οικονομικό σύστημα της Ευρώπης.

Η σχετική υστέρηση για τους διάφορους γνωστούς λόγους, είναι ως ένα βαθμό  δικαιολογημένη. Η συστηματική όμως άρνηση και η υπονόμευση των όποιων  τάσεων εκσυγχρονισμού συνιστά στοιχείο που δεν  μας τιμά ως σύγχρονη χώρα της ΕΕ  με αναμφίβολα αρνητικές επιπτώσεις στην όλη πορεία της.

Όλοι οι Έλληνες επαγγελματίες πρέπει να αναλογιστούν και να αναλάβουν υπεύθυνα τις όποιες ευθύνες τους.

·         Καταρχάς, ο Σύμβουλος – Μεσίτης Ασφαλίσεων που συμβουλεύει τον Πελάτη
Καταναλωτή (Φυσικό Πρόσωπο) ή Επιχείρηση για τους κινδύνους που εφόσον επέλθουν μπορούν να επηρεάσουν την φυσική ή /και οικονομική του υπόσταση, αλλά και για τον τρόπο που ο θεσμός της Ασφάλισης μπορεί να δώσει πρακτικές λύσεις.

·         Ο Γιατρός, ο Λογιστής ή ο Δικηγόρος που έχει ξεχωριστό επαγγελματικό και κοινωνικό ρόλο συμβουλεύοντας μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης τους Πελάτες του (φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις)

·         Ο Αρχιτέκτονας ή ο Μηχανικός έχει σοβαρές ευθύνες. Αναλαμβάνει τη Μελέτη, την Επίβλεψη και την Κατασκευή δομικών έργων ή έργων υποδομής με γνώμονα την ασφάλεια και αρτιότητα, ποιότητα, οικονομία και αρμονική ένταξή τους στο περιβάλλον.

·         Ο Μηχανικός ως Τεχνικός Ασφαλείας ή ως Σύμβουλος Διοίκησης Επιχείρησης σε θέματα Ποιότητας, Παραγωγής, Μεταφοράς, Περιβάλλοντος κλπ

·         Ο Σύμβουλος Πληροφορικής που μελετά, εγκαθιστά και εποπτεύει τη απρόσκοπτη λειτουργία τεχνολογικών συστημάτων πληροφορικής, από τα οποία έχει πολύ μεγάλη πλέον εξάρτηση ο σύγχρονος άνθρωπος και οι επιχειρήσεις.

·         Οι διάφοροι ανεξάρτητοι Σύμβουλοι ή Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αμοιβής και, όπως ο νόμος ορίζει, είναι πάντα υπόλογοι για τις ζημιογόνες συνέπειες από την ελλιπή «ποιότητα» των υπηρεσιών τους.

Η ολοκληρωμένη κατανόηση της  έννοιας της Ευθύνης στην ευρύτερη μορφή της  και ειδικότερα της Επαγγελματικής και Επιχειρηματικής Αστικής Ευθύνης αποτελεί συστατικό της εύρυθμης λειτουργίας του κοινωνικοοικονομικού συστήματος.  Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως η πρόοδος και η εν γένει στάση μας σε θέματα Ευθύνης αποτελεί ένα από τα αντικειμενικά «βαρόμετρα» της επιτελούμενης κοινωνική και οικονομικής  προόδου.
Ο βαθμός δε ανάπτυξης της Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης είναι ένας ακόμη δείκτης ωριμότητας της αγοράς.