Θεσμικό πλαίσιο τεχνικών έργων & Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις αλλά ...

Δημοσιεύθηκε δελτίο τύπου του ΣΕΓΜ, 25/11/2019 & στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 04/12/2019.
Είναι ένα θετικό στοιχείο το γεγονός πως στο συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα συμπεριλήφθηκε ως υποχρεωτικό θεσμικό μέτρο η Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Μελετητών – Συμβούλων Μηχανικών. Ωστόσο, το πλέον θετικό στη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, είναι η δηλωμένη βούληση των Φορέων της Πολιτείας να εισάγουν την Ασφάλιση αυτή παράλληλα με την εκχώρηση σε Ιδιώτες Μελετητές και Συμβούλους Μηχανικούς, ευθύνης τους για τη Επίβλεψη και Διαχείριση δημοσίων έργων. Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι προφανές πως η σχετική διαδικασία, θα πρέπει να θεσπιστεί με σαφήνεια και ξεκάθαρους κανόνες ώστε να διασφαλιστεί ο απαραίτητος εκσυγχρονισμός που να παράγει βιώσιμη θετική εξέλιξη στον κλάδο των τεχνικών έργων.

Η σοβαρή και συστηματική εφαρμογή της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Μελετητών – Συμβούλων Μηχανικών είναι επιβεβλημένη για τον εξορθολογισμό του συστήματος παραγωγής Συμβάσεων Μελέτης και Κατασκευής τεχνικών έργων στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική εμπειρία, η Ασφάλιση αυτή είναι το μοναδικό κριτήριο εξασφάλισης χρηματοοικονομικής ικανότητας από την πλευρά του Μελετητή – Συμβούλου Μηχανικού και αξιοπιστίας για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Πιστεύεται δε πως είναι ο πλέον ουσιαστικός μηχανισμός (σε συνδυασμό με το θέμα των Εγγυητικών Επιστολών) για τη σταδιακή πάταξη του “νοσηρού” φαινομένου των υπερβολικών εκπτώσεων σε συμβάσεις Μελέτης ή/και Κατασκευής έργων.

Με δεδομένη μια τέτοια προοπτική, τα διάφορα Γραφεία Μελετών – Συμβούλων, θα υποχρεούνται πλέον, να αναζητούν αξιόπιστη ασφαλιστική κάλυψη από φερέγγυες Ασφαλιστικές Εταιρείες, ο ρόλος των οποίων είναι να αναλαμβάνουν παρόμοιους κινδύνους. Προς τούτο θα πρέπει να διασφαλιστούν τα παρακάτω:

  • Σαφήνεια επί των προβλέψεων του ΠΔ ώστε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι φορείς (Υπηρεσίες του Δημοσίου, Γραφεία Μελετών – Συμβούλων Μηχανικών και Ασφαλιστές – Ασφαλιστικές Εταιρείες) να αντιλαμβάνονται πλήρως το νόημα των απαιτήσεων και να δεσμεύονται αντίστοιχα. Προς τούτο, είναι απαραίτητο να υπάρξει σχετική ερμηνευτική Εγκύκλιος για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης περί την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Γραφείων Μελετητών – Συμβούλων Μηχανικών.
  • Βούληση των ενδιαφερόμενων φορέων για ουσιαστική προσέγγιση του νέου αυτού θεσμικού μέτρου που αντικειμενικά θα συμβάλλει στην ποιότητα και αξιοπιστία των μελετών και των υπηρεσιών επίβλεψης – διαχείρισης των έργων προς όφελος των Δημοσίων Υπηρεσιών και παράλληλα θα προσφέρει νομική και οικονομική προστασία στους Μελετητές – Συμβούλους Μηχανικούς στις περιπτώσεις λαθών ή/και παραλείψεων που μπορεί να επιφέρουν αστοχίες και επακόλουθες χρηματοοικονομικές απώλειες.
  • Ανταπόκριση της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς με τη δέουσα αξιοπιστία, λαμβάνοντας υπόψη πως η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι ασφαλιστικό προϊόν διεθνών προδιαγραφών που απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία και αντασφαλιστική υποστήριξη.

Ένα σοβαρό θέμα είναι ο έλεγχος της αρτιότητας και αξιοπιστίας των Ασφαλιστηρίων που θα προσκομίζονται, ώστε να διασφαλίζεται η απαίτηση του Προεδρικού Διατάγματος το οποίο ρητά αναφέρει πως “Το ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης είναι σύμφωνο με αποδεκτά διεθνή πρότυπα και δεν περιλαμβάνει καταχρηστικούς όρους σε ότι αφορά εξαιρέσεις ή προϋποθέσεις αποζημίωσης”. Οι υπόχρεοι για τη συγκεκριμένη ασφάλιση Μελετητές – Σύμβουλοι Μηχανικοί καθώς και οι Υπηρεσίες που θα παραλαμβάνουν τα ασφαλιστήρια ή αντίστοιχα Πιστοποιητικά Ασφάλισης, προφανώς δεν έχουν την τεχνογνωσία και την ευχέρεια να τα ελέγχουν επί της ουσίας. Προς τούτο, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σχετική ρύθμιση και ο Γράφων θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά τόσο για λογαριασμό του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών όσο και για τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές της Πολιτείας.

Το παρόν σημείωμα συντάχθηκε προς ενημέρωση των μελών του ΣΕΓΜ, με αφορμή την πολύ πετυχημένη εκδήλωση του Συνδέσμου που διενεργήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο Ξενοδοχείο Τιτάνια στην Αθήνα, στην οποία είχαμε τη χαρά να συμβάλλουμε ως χορηγοί.