ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ – ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Έχουν Επαγγελματική Ευθύνη. Δεν είναι στο “απυρόβλητο”

Οι Δικηγόροι – Νομικοί Σύμβουλοι ασκούν ένα επάγγελμα ή, πιο σωστά, ένα λειτούργημα κύρους και ευθύνης που απαιτεί αξιοπιστία και αφοσίωση.
Δεν είναι απλά επαγγελματίες που διαθέτουν  εξειδικευμένες γνώσεις,  πείρα και  χρόνο  για τον Πελάτη τους. Είναι πρωτίστως άτομα εμπιστοσύνης, στα οποία ο εκάστοτε Πελάτης (Φυσικό Πρόσωπο ή Επιχείρηση) στηρίζεται για την  υπεράσπιση και διασφάλιση των συμφερόντων του. Δέχονται πληροφορίες –συχνά προσωπικές, πολύτιμες ή απόρρητες, κάνουν χρήση ή αναλαμβάνουν προς φύλαξη σημαντικά έγγραφα και άλλα στοιχεία, διαχειρίζονται ξένα χρήματα, διενεργούν – ως έχουν εκ Νόμου το προς τούτο δικαίωμα - πράξεις εν ονόματι και για λογαριασμό των Πελατών τους, φέροντας την αντίστοιχη ευθύνη.

Σε μια περίοδο έντονων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων που τα άτομα και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δραστηριοποιούνται σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, απαιτήσεων και τεχνολογικών αλλαγών, ο Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος, καλείται να αναλάβει έναν καίριο υποστηρικτικό και συμβουλευτικό ρόλο «έντασης ευθύνης». Τα λάθη και οι παραλείψεις που καμιά φορά μπορεί να βλάψουν, δυστυχώς δεν λείπουν και από τον πλέον ευσυνείδητο Δικηγόρο – Νομικό Σύμβουλο. Ακόμη και ο καλύτερος δεν είναι στο απυρόβλητο. Αντίθετα, μπορεί να γίνει στόχος ή «εξιλαστήριο θύμα» και να δεχθεί μομφές όταν και αν η πορεία των υποθέσεων που χειρίζεται δεν είναι η αναμενόμενη, ακόμη και αν κάτι τέτοιο δεν οφείλεται σε δικό του σφάλμα. Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι επιβάλλεται να χειρίζεται πληθώρα ενίοτε εξειδικευμένων υποθέσεων εκ παραλλήλου, για τον λόγο αυτό προσφεύγει στη συνεργασία με συναδέλφους, δημιουργώντας Δικηγορική Εταιρεία. Σε μια τέτοια επαγγελματική / επιχειρηματική συνέργια, είναι σαφές πως ο κάθε ένας εκ των εταίρων βαρύνεται όχι μόνο για τις ίδιες ευθύνες του αλλά αλληλέγγυα και εις ολόκληρο και γι’ αυτές των άλλων εταίρων.
 

Τα λάθη και οι παραλείψεις είναι ανθρώπινες αδυναμίες, που μπορούν να ζημιώσουν. Μπορεί κάλλιστα να εγερθούν αξιώσεις αποζημίωσης εις βάρος Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου όχι απαραίτητα για κακοδικία (αναγνωρίζεται πως με βάση της εγχώρια πρακτική, αυτό είναι σχετικά δύσκολο) αλλά για λόγους δυσφήμισης & συκοφαντίας, διαρροής πληροφοριών, απώλειας εγγράφων, παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παραβίασης απορρήτου και γενικότερα για ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις που συνιστούν παράβαση καθήκοντος.

Δεδομένου ενός τέτοιου ενδεχόμενου κινδύνου, τη στιγμή που δεν μπορεί να υπάρχει εκ των προτέρων κάποιος αντικειμενικός έλεγχος της αξιοπιστίας και επάρκειας των υπηρεσιών ενός Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου από τον εκάστοτε Πελάτη του, η ορθολογική διασφάλιση εξασφαλίζεται από την ασφαλιστική κάλυψη της Επαγγελματικής Ευθύνης. Δηλαδή, υπόσχεση – δέσμευση από αξιόπιστο Τρίτο Φορέα (Ασφαλιστική Εταιρεία) για αποζημίωση εξαιτίας εξ αμελείας λάθη ή παραλείψεις του παρέχοντος υπηρεσίες Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου.
 

Η διεθνής πρακτική, έχει καταξιώσει την Ασφαλιστική Κάλυψη της Επαγγελματικής Ευθύνης, ως το μοναδικό αξιόπιστο τεκμήριο κύρους αλλά και ίδιας νομικής και οικονομικής προστασίας.  Οι σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις καθιστούν πλέον αναγκαία την υιοθέτηση της εν λόγω ασφάλισης και στην χώρα μας και για τους Δικηγόρους – Νομικούς Συμβούλους.