ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Η αξιοπιστία να αποδεικνύεται στην πράξη

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 18/09/2019.

Είναι γνωστό το ρητό που αναφέρει πως “η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να λέγεται πως είναι τίμια αλλά πρέπει και να αποδεικνύεται”.
Αφορμή για το παρόν άρθρο υπήρξε το δημοσίευμα του
NEXTDEAL με τίτλο “Άλλες τρεις ασφαλιστικές απειλούνται με πρόστιμα”. Πιστεύεται πως παρόμοια συμβάντα, που αναφέρονται στον Τύπο, μπορούν να αξιοποιηθούν για αποκατάσταση της χαμένης αξιοπιστίας του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης και για την προώθησή της στην εγχώρια αγορά που παραμένει ασφαλιστικά υπανάπτυκτη, ανημέρωτη και μοιραία καχύποπτη.

Οι διάφοροι επαγγελματικοί σύλλογοι Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και ιδιαίτερα ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) που θεσμικά λειτουργεί για λογαριασμό του Ασφαλισμένου Καταναλωτή, θα πρέπει να σταθούν πάνω στο συγκεκριμένο συμβάν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την καθιέρωση τυποποιημένων ασφαλιστηρίων χωρίς καταχρηστικούς όρους ή “ψιλά” γράμματα όπως συνηθίζεται να λέγεται στην αγορά. Εξάλλου, το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας IDD για τη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων, που τον Οκτώβριο του 2018 εντάχθηκε και στην ελληνική νομοθεσία, επιβάλλει την τυποποίηση και τη διαφάνεια για την Προστασίας του Καταναλωτή.

Αντικειμενική ενημέρωση

Η Ασφάλιση, πρέπει να αξιοποιηθεί ορθολογικά και στη χώρα μας. Πολύ περισσότερο σε περίοδο μετά την οικονομική κρίση όπου το κράτος υποχωρεί υπέρ της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Ωστόσο, για να αλλάξει το κλίμα της αγοράς, χρειάζεται συστηματική προσπάθεια προκειμένου να αλλάξει καταρχήν η ίδια η ασφαλιστική αγορά και να πείσει για την αλλαγή της. Οι Καταναλωτές πρέπει να αντιληφθούν την αξιοπιστία του θεσμού της ασφάλισης και να κατανοήσουν το αναμενόμενο όφελος γι’ αυτό που πληρώνουν όταν ασφαλίζονται.
Τα «προϊόντα» που αγοράζουν οι καταναλωτές πληρώνοντας κάποιο ποσό (ασφάλιστρα) δεν είναι καταναλωτικά αγαθά. Είναι συμβόλαια που επί της ουσίας μεταφράζονται σε «υπόσχεση» αποζημίωσης όταν επέλθει κάποιο ζημιογόνο συμβάν. Στην περίπτωση αυτή, η απαραίτητη προστασία του Ασφαλισμένου (Φυσικό Πρόσωπο ή Επιχείρηση), δεν διασφαλίζεται, όπως στα καταναλωτικά προϊόντα, με τον έλεγχο της ποιότητάς τους αλλά με τον έλεγχο της αξιοπιστίας αυτών που τα παράγουν (Ασφαλιστικές Εταιρείες) και αυτών που τα προωθούν (Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές).

Αξιοπιστία Ασφαλιστικής Αγοράς

Η διεθνής πρακτική εμπειρία προσφέρει μια αντικειμενική εικόνα γύρω από την Ιδιωτική Ασφάλιση. Αυτή του αξιόπιστου θεσμού που δεν κοστίζει ακριβά και που εφαρμόζεται συνειδητά από τον Ιδιώτη, Επαγγελματία ή Επιχείρησης. Προς τούτο, ισχύει και εφαρμόζεται αντικειμενικός έλεγχος λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς και παρέχονται αξιόπιστα ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Στη χώρα μας, είναι ευρέως παραδεκτό πως η ασφαλιστική αγορά δεν εμπνέει το απαραίτητο αίσθημα σιγουριάς στον κόσμο. Δύο είναι οι βασικές αιτίες που θα μπορούσαν να αναφερθούν:
- Το έλλειμμα αξιοπιστίας της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, αποτέλεσμα της ευρύτερης πολιτικο-κοινωνικής κρίσης των τελευταίων χρόνων και
- Η έλλειψη αντικειμενικής ενημέρωσης της αγοράς (Καταναλωτές, Επαγγελματίες και Επιχειρήσεις) σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί η Ασφάλιση.
Όμως, τα πράγματα αλλάζουν. Η αναγκαστική προσαρμογή των ασφαλιστικών εταιρειών στο ενιαίο αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία Solvency II, Οδηγία  GDPR) και οι εξελίξεις γύρω από την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση και τον τρόπο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων (Οδηγία IDD) και ο καθοριστικός ρόλος της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής (στη χώρα μας, Τράπεζα της Ελλάδος), δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον διαφάνειας υπέρ του Καταναλωτή.

Αξιοπιστία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Η κάθε Ασφάλιση (το Ασφαλιστήριο) δεν “αγοράζεται” απευθείας από την Ασφαλιστική Εταιρεία αλλά μέσω και με την επαγγελματική ευθύνη κάποιου επίσημα πιστοποιημένου – αδειοδοτημένου Ασφαλιστή (Πράκτορας ή Μεσίτης Ασφαλίσεων). Και, ο λόγος είναι για να διασφαλίζονται καλύτερα τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου Καταναλωτή, αφού σύμφωνα με το νόμο, ο Ασφαλιστής οφείλει να διαθέτει σε ισχύ Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης για τυχόν λάθη ή παραλείψεις του που θα μπορούσαν να ζημιώσουν τον Ασφαλισμένο Πελάτη του λόγω κακής ποιότητας του εκάστοτε ασφαλιστηρίου.

Προοπτικές Ιδιωτικής Ασφάλισης

Η Ιδιωτική Ασφάλιση αναμφίβολα παρουσιάζει σοβαρή δυναμική ανάπτυξης, προκειμένου να καλυφθούν αδυναμίες του Κράτους στα θέματα Υγείας και Συντάξεων και αποζημιώσεων σε επέλευση σοβαρών φυσικών καταστροφών. Επίσης, προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαιτούμενες για την οικονομική ανάκαμψη μελλοντικές παραγωγικές επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και προκειμένου να προστατευθεί η εγχώρια επιχειρηματικότητα στις σύγχρονες απαιτήσεις ποιότητας και ανταγωνισμού. Μπροστά σε μια τέτοια προοπτική, η Ασφαλιστική Αγορά (Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές και Ασφαλιστικές Εταιρείες) οφείλει να ανταποκριθεί με επάρκεια στη συγκεκριμένη επιχειρηματική πρόκληση προσφέροντας κατάλληλα ασφαλιστικά προϊόντα, πείθοντας παράλληλα για την αξιοπιστία τους.