ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

«Εφαρμοστέο Δίκαιο», «Δικαιοδοσία» & «Γεωγραφικά Όρια»

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 21/02/2019.

Εστιάζω τη δραστηριότητά μου στον κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από την αρχή της καριέρας μου στο χώρο των Ασφαλίσεων. Το πρώτο ουσιαστικό ερέθισμα για τον Κλάδο αυτό υπήρξε στη διάρκεια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσής μου στη Γαλλία (περίοδος 1992-93), όπου εκπαιδευτές νομικοί και μηχανικοί προσπαθούσαν να με διδάξουν τις πραγματικές έννοιες των όρων γύρω από την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και της 10ετούς Ευθύνης Κατασκευαστή. Ωστόσο, η εμπέδωση των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου ασφάλισης Αστικής Ευθύνης προέκυψε στην τελευταία 20ετία στο πλαίσιο της συνεργασίας μου με την ώριμη ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου και ειδικότερα των Lloyd’s, λειτουργώντας, από το 2008, ως Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής τους.

Αφορμή για το παρόν κείμενο υπήρξε η πρόσφατη σχετική ανάρτηση της ηλεκτρονικής εφημερίδος NextDeal, όπου γινόταν αναφορά στους συγκεκριμένους όρους που περιλαμβάνονται στο «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο για Ασφαλιστικές Εταιρείες και Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όσο και για Ασφαλισμένους (Επαγγελματίες και Επιχειρήσεις) με εξωστρεφή δραστηριότητα.

Σημειώνεται πως οι έννοιες «Εφαρμοστέο Δίκαιο», «Δικαιοδοσία» & «Γεωγραφικά Όρια» έχουν ιδιαίτερη σημασία σε Ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης (Γενικής, Προϊόντος και Επαγγελματικής), που σχετίζονται με ευρύτερη επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα. Δηλαδή, μιλάμε για επαγγελματίες που προσφέρουν ή θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες σε χώρες εκτός Ελλάδος και για βιομηχανικές ή εμπορικές επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα ή εισάγουν προϊόντα από χώρες του εξωτερικού. Στη βάση αυτή, πολύ σωστά η αρμόδια Επιτροπή της ΕΑΕΕ με το συγκεκριμένο Ερμηνευτικό Λεξικό δίνει τους ορισμούς των συγκεκριμένων Ειδικών Όρων και τις γενικές κατευθύνσεις στην προσέγγισή τους. Βέβαια, η σωστή εφαρμογή τους στην πράξη εναπόκειται στην πολιτική της κάθε Ασφαλιστικής Εταιρείας αλλά και στην υπευθυνότητα των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (κυρίως των Μεσιτών Ασφαλίσεων) που έχουν αντικειμενική ευθύνη απέναντι στους Ασφαλισμένους Πελάτες τους.

Η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ AE – Μεσίτες Ασφαλίσεων, Ανταποκριτής Lloyd’s“ διαθέτοντας Συμβάσεις Εξουσιοδότησης (Binding Authority Agreements) στον Κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, εκδίδει ήδη ασφαλιστήρια σε επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα. Έχει δε ξεκάθαρες θέσεις στην ερμηνεία και πρακτική εφαρμογή των εννοιών «Εφαρμοστέο Δίκαιο», «Δικαιοδοσία» & «Γεωγραφικά Όρια». Σημειώνεται παρακάτω το πως εμφανίζονται στα ασφαλιστήρια Lloyd’s τα οποία η ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ εκδίδει απευθείας ή μέσω Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών για λογαριασμό Πελατών τους: 

1. Εφαρμοστέο Δίκαιο (Χώρα στην οποία θα εκδικαστεί τυχόν διαφορά μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρείας σε σχέση με το Ασφαλιστήριο): Ελλάδα (Δικαστήρια Αθηνών)

2. Δωσιδικία (Δίκαιο με βάση το οποίο στοιχειοθετείται και κρίνεται κάποια  απαίτηση αποζημίωσης έναντι του Ασφαλισμένου, σε σχέση με το Ασφαλιστήριο): Παγκοσμίως

3. Γεωγραφικά Όρια (Γεωγραφική περιοχή στην οποία ο ασφαλισμένος μπορεί να ασκεί δραστηριότητα και να καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο για την Αστική Ευθύνη του): Παγκοσμίως

Η σωστή ερμηνεία και εφαρμογή των παραπάνω εννοιών αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να επεκταθούν στο ευρύτερο γεωγραφικό περιβάλλουν αξιώσεων ποιότητας και έντασης κινδύνου. Σχετικά, επισημαίνονται οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με διεθνή τουρισμό (Ξενοδοχεία, Τουριστικοί Πράκτορες, Γραφεία Διοργάνωσης Συνεδρίων - Εκδηλώσεων, Φορείς Ιατρικού Τουρισμού κλπ). Οι επιχειρήσεις αυτές έρχονται σε επικοινωνία και συνεργασία με διεθνείς ταξιδιωτικούς πράκτορες (Tour Operators) ή απευθείας με υπηκόους ξένων κρατών, με ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα συμβάσεων και διεκδίκησης αξιώσεων αποζημίωσης.  

Είναι προφανές πως η ασφαλιστική κάλυψη Αστικής Ευθύνης των παραπάνω επιχειρήσεων απαιτεί ορθολογική προσέγγιση ώστε να εμπνέει αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να επεκταθούν στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλουν αξιώσεων ποιότητας και έντασης κινδύνου.