ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Προϊόν της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ με χαμηλό κόστος & αξιοπιστία Lloyd’s

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 04/11/2020.

Είναι γνωστό πως η πανδημία κορωνοϊού δημιουργεί νέες πρακτικές στις εργασιακές σχέσεις και νέες τάσεις στο σύγχρονο επιχειρείν με διαφορετική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι όλο και πιο συνήθης η εκχώρηση υπηρεσιών σε ανεξάρτητους Υπεργολάβους (Subcontractors/ Subconsultants) η εξωτερικούς Συμβούλους (Freelancers) οι οποίοι προτιμούν την ανεξάρτητη σχέση εργασίας αναλαμβάνοντας φυσικά σχετικό "ρίσκο". Σε μια τέτοια περίπτωση η Επιχείρηση αντί να προσλαμβάνει νέα στελέχη ως υπαλλήλους, προτιμά να χρησιμοποιεί υπηρεσίες από ανεξάρτητους Συνεργάτες - Σμβούλους (Freelancers), ενίοτε πληρώνοντας κάποια μεγαλύτερη αμοιβή αφού δεν επιβαρύνεται με εργοδοτικές εισφορές. Αντίστοιχα ο Εργαζόμενος έχοντας πλήρη ανεξαρτησία και δική του επαγγελματική έδρα, μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και σε διαφορετικούς Εργοδότες ακόμη και σε διαφορετικές χώρες.

Αναγκαία η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Στο πλαίσιο σύγχρονων εξελίξεων που προαναφέρθηκαν, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης, χωρίς να κοστίζει ακριβά, αποτελεί χρήσιμο "εργαλείο" είτε ως συμβατική απαίτηση (αξίωση από την πλευρά του Εργοδότη) είτε γιατί το χρειάζεται ο ανεξάρτητος Επαγγελματίας ως μοναδικό μέσο νομικής και οικονομικής προστασίας του. Δηλαδή, η Ασφάλιση αυτή δεν αποτελεί μόνο εγγύηση υπέρ του Εργοδότη αλλά και μέσο προβολής (marketing) των προσφερόμενων υπηρεσιών. Κάθε Επαγγελματίας, αναλαμβάνει ευθύνες που μπορεί να ζημιώσουν τον Εργοδότη του ή κάποιο Τρίτο. Γιατί, τα λάθη ή οι παραλείψεις είναι ανθρώπινες αδυναμίες ακόμη και στον πλέον ευσυνείδητο επαγγελματία. Το "ξέρω καλά τη δουλειά μου" ή "ουδέποτε είχα το παραμικρό πρόβλημα" και άλλα παρόμοια, δεν είναι σοβαρά επιχειρήματα για ένα ευσυνείδητο επαγγελματία. Τόσο η νομοθεσία όσο και οι συνθήκες άσκησης κάποιας επαγγελματικής δραστηριότητα γίνονται πιο πολύπλοκες και οι ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης εις βάρος κάποιου επαγγελματία μπορεί να είναι οικονομικά «δυσβάσταχτες» σε σχέση με την αμοιβή του. Είναι ένα θέμα που η εγχώρια αγορά θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά όχι μόνο στο πλαίσιο της πανδημίας αλλά και ευρύτερα.

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Lloyd’s

Πρόκειται για standard ασφαλιστήριο Lloyd’s διεθνών προδιαγραφών το οποίο η Εταιρεία "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers, Εξουσιοδοτημένοι Ανταποκριτές Lloyd’s", με βάση την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία της καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως προαναφέρθηκαν. Ειδικότερα, καλύπτει διεθνώς αξιώσεις αποζημίωσης Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει λόγω εξ αμελείας, λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται να διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Σημειώνεται πως κατά τους περασμένους μήνες η "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ" προσέφερε τη συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη με ασφαλιστήριο Lloyd's, σε Έλληνες Επιστήμονες - Συμβούλους που χρειάστηκε να γυρίσουν στην Ελλάδα, λόγω πανδημίας και για τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους την είχαν ανάγκη. Ειδικότερα επειδή λόγω προσόντων και εξειδικευμένης εμπειρίας, κρίθηκαν απαραίτητοι από τους Εργοδότες τους για την συνέχιση της εργασίας εξ αποστάσεως, με την ιδιότητα του ανεξάρτητου Συνεργάτη αλλά με συμβατική υποχρέωση να διατηρούν σε ισχύ Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης.

Διαδικασία Ασφάλισης

Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται απευθείας ή μέσω πιστοποιημένου Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή (Πράκτορα ή Μεσίτη Ασφαλίσεων). Το ασφαλιστήριο εκδίδεται άμεσα και συνοδεύεται με το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Ασφάλισης στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Αυτό που τυπικά απαιτείται είναι η υποβολή της απλοποιημένης Αίτησης Ασφάλισης για ανεξάρτητο Σύμβουλο (Freelancer) Φυσικό Πρόσωπο ή Εταιρεία.