ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Χρήσιμη ενημέρωση για τους Ίδιους και για Ασφαλιστές

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, Τετάρτη, 30 /5 /2018

Πρόκειται για ένα νέο επαγγελματικό φορέα που καλείται να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες για την αξιόπιστη και ορθολογική διευθέτηση χρηματοοικονομικών θεμάτων δανείων και οφειλών. Η νομική θεσμοθέτηση (Π.Δ. 133/2016) του συγκεκριμένου επαγγελματικού φορέα κρίθηκε αναγκαία για τη διασφάλιση της σωστής και αποτελεσματικής εφαρμογής των νομοθετικών διαδικασιών για θέματα αφερεγγυότητας. Σημειώνεται σχετικά πως στην Κύπρο, ο περί Διαχειριστή Αφερεγγυότητας Νόμος θεσπίσθηκε το 2015.
Σύμφωνα με την παραγράφου 3, άρθορου 7 του Π.Δ. 133/2016, ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας, παράλληλα με πιστοποιημένες εμπειρικές γνώσεις και δεξιότητες, πρέπει να διατηρεί σε ισχύ Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης. Είναι προφανές πως μια τέτοια ασφάλιση θα πρέπει να είναι αξιόπιστη και, ανάλογα με τον εκάστοτε φάκελο διαχείρισης, να ανταποκρίνεται σε κάποια ελάχιστα όρια κάλυψης.
Η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s”, μελέτησε το συγκεκριμένο τομέα από θεσμοθετήσεώς του και ήδη από το 2017 προσφέρει την απαιτούμενη ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Διαχειριστή Αφερεγγυότητας.


Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο

Αξιώσεις Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει λόγω εξ αμελείας  λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται να διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας (ανεπαρκής γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας, λάθη στην τήρηση λογιστικών βιβλίων / οικονομικών καταστάσεων, αδυναμία εντοπισμού οικονομικής απάτης / ακούσια εμπλοκή σε οικονομικό έγκλημα, λανθασμένη συμβουλή σε Πελάτη που μπορεί να τον οδηγήσει σε άμεση οικονομική ζημιά ή έμμεση από διαφυγόντα κέρδη / δυσφήμιση κλπ). Ενδεικτικά, το Ασφαλιστήριο Lloyd’s καλύπτει:

•    Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω λαθών και παραλείψεων κατά την άσκηση δραστηριότητας Διαχειριστή Αφερεγγυότητας  
•    Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας (κακόβουλη “επίθεση”) 
•    Έξοδα και δαπάνες για νομικές έρευνες, πραγματογνωμοσύνη ή ενδεχόμενη διαμεσολάβηση ή διαιτησία για εξωδικαστική διευθέτηση της αξίωσης αποζημίωσης. (Σημείωση: Ένα σωστό ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης δεν πρέπει να αποζημιώνει κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως συχνά απαιτείται σε ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης στη χώρα μας).

Επιπλέον, με βάση ειδικούς όρους - επεκτάσεις, το Ασφαλιστήριο Lloyd’s καλύπτει:

•    Αξιώσεις αποζημίωσης για ευθύνη σε περίπτωση απώλειας πληροφοριών 
•    Αξιώσεις χρηματικής αποζημίωσης Τρίτων για δυσφήμιση – συκοφαντία 
•    Αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή απορρήτου.

Καλύπτονται και “πρόστιμα”;

Το θέμα των Προστίμων έχει αρκετές φορές συζητηθεί με αφορμή “διαδόσεις” από κάποιους της ασφαλιστικής αγοράς πως με το ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης καλύπτονται και "πρόστιμα". Σχετικά, σημειώνονται τα παρακάτω:

Είναι λογικό σε ένα νομοσχέδιο που θεσμοθετεί μια επαγγελματική δραστηριότητα, (στην προκειμένη περίπτωση το ΠΔ για τους Διαχειριστές Αφερεγγυότητας) να γίνεται αναφορά στις διάφορες μορφές ευθύνες (Πειθαρχική, Αστική, Ποινική).

Επισημαίνεται πως αξιώσεις Τρίτων (φυσικά περιλαμβάνεται και το ελληνικό Δημόσιο) που αφορούν "παράνομη πράξη" (περιπτώσεις Ποινικής και Πειθαρχικής ευθύνης), σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική δεν καλύπτονται από κανένα ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης. 

Το ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης ρητά καλύπτει Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου. Δηλαδή, καλύπτει κάθε αξίωση που ανάγεται σε εξ αμελείας λάθος ή παράλειψη. Στη βάση αυτή, θα μπορούσε να καλύψει και τυχόν "πρόστιμο", εφόσον αυτό δεν υπαγορεύεται από πειθαρχικό ή ποινικό παράπτωμα αλλά ανάγεται σε χρηματική απώλεια Πελάτη ή Τρίτου από υπαιτιότητα (αμέλεια, λάθος ή παράλειψη) του Ασφαλισμένου Διαχειριστή Αφερεγγυότητας.

Για περαιτέρω ενημέρωση και ασφαλιστική λύση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, οι ενδιαφερόμενοι Διαχειριστές Αφερεγγυότητας ή Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, μπορούν να απευθυνθούν στην “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s” (Τηλ. 2106821434, Email: info@koutinas.gr).