ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πάντα υπάρχει. Μπορεί και πρέπει να ασφαλίζεται

Εκτός από την Παροχή Υπηρεσιών, όπου μιλάμε για Επαγγελματική Αστική  Ευθύνη, κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα συνεπάγεται ανάληψη κινδύνων και ευθυνών.
To γεγονός πως μια παραγωγική επιχείρηση (βιομηχανική, κατασκευαστική, εμπορική, ξενοδοχειακή κλπ)
- απασχολεί κάποιο (ενίοτε σημαντικό) αριθμό εργαζομένων,
- μπορεί να έχει ποικίλη πελατεία (εγχώρια, ευρωπαϊκή ή και διεθνή),
- σχετίζεται με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής στην οποία εγκαθίσταται και
- ανάλογα με το επιχειρηματικό αντικείμενο μπορεί να επηρεάζεται από το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον πέραν της χώρας εγκατάστασής της,
μοιραία αποτελεί δραστηριότητα «έντασης κινδύνων και ευθυνών».

Κατά συνέπεια, αν η επιχείρηση επιθυμεί να επιβιώσει στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα πρέπει να λάβει τα  απαραίτητα μέτρα πρόληψης και άμυνας ώστε να διαφυλαχθεί από τις συνέπειες των  κινδύνων και ευθυνών που συνεπάγεται η δραστηριότητά της.Η Ευθύνη μπορεί να είναι, ως γνωστόν, ποινική ή αστική. Η μεν ποινική συνδέεται με παράβαση των διατάξεων του ποινικού κώδικα από δόλο ή βαριά αμέλεια, μοιραία επισύρει την τιμωρία.
Η δε αστική συνδέεται με εξ αμελείας λάθος ή/και παράλειψη, συνεπώς σχετίζεται με υποχρέωση αποκατάστασης της αντίστοιχης ζημιάς που προκάλεσε, το οποίο με τη σειρά του συνεπάγεται υποχρέωση για χρηματική αποζημίωση. Από νομική σκοπιά, η αστική ευθύνη εξελίσσεται από «υποκειμενική» σε «αντικειμενική» κάτι που στη νομική πρακτική  “μεταφράζεται” σε πιο αυστηρή  (strict liability).

Στην πράξη, η αστική ευθύνη θεωρείται κίνδυνος ο οποίος, κατά τη διεθνή πρακτική, είναι ασφαλίσιμος και μπορεί να διευθετηθεί οικονομικά μe κατάλληλα ασφαλιστήρια. Η Ιδιωτική Ασφάλιση έχει καταξιωθεί εδώ και αρκετά χρόνια ως απαραίτητο συστατικό του σύγχρονου επιχειρείν.

Σύγχρονες εξελίξεις & Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
Με την απελευθέρωση των οικονομιών όπου κυριαρχεί το πνεύμα της παγκοσμιοποίησης, οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις αναδεικνύουν όλο και πιο έντονα τον ανταγωνισμό και την τάση για διεκδίκηση αποζημιώσεων με προβολή βάσιμων ή και αβάσιμων αξιώσεων. Ταυτόχρονα, η εξέλιξη του νομοθετικού – θεσμικού πλαισίου χαρακτηρίζεται από εντεινόμενη αυστηρότητα στα θέματα προστασίας των Εργαζομένων, των Καταναλωτών- Πελατών, των Επενδυτών αλλά και του Περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας θέματα επιχειρηματικής ευθύνης.
Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, διάφορες κατηγορίες αστικής ευθύνης και η χρηματοοικονομική αντιμετώπιση των ζημιογόνων συνεπειών της, μέσω της Ασφάλισης,  απεικονίζονται στον παρακάτω Πίνακα:

Είναι σαφές πως τα παραπάνω, αναδεικνύουν την Ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης ως υψίστης σημασίας για την ανταγωνιστικότητα αλλά και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Είναι βέβαια προφανές πως δεν θα πρέπει να μιλάμε για «ψευδεπίγραφα» Ασφαλιστήρια αλλά για ουσιαστική ασφαλιστική κάλυψη με άρτια και πλήρη ασφαλιστήρια συμβόλαια που εξασφαλίζουν αίσθημα σιγουριάς για ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με στόχο την ανάπτυξη και παραγωγικότητα της Επιχείρησης.