ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (ΥΔΕ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Τεκμηριώνει την Επαγγελματική Ευθύνη του
 

Δημοσιεύθηκε στην έντυπη εφημερίδα του κλάδου των επαγγελματιών Ηλεκτρολόγων, “ο εγκαταστάτης”, Φύλλο 950 – Απρίλιος 2016

Είναι κοινώς αποδεκτό πως ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος ασκεί επάγγελμα ευθύνης καθόσον η δραστηριότητά του σχετίζεται με αντικείμενο το ηλεκτρικό ρεύμα, κοινωνικό αγαθό που ως γνωστό εγκυμονεί κινδύνους  για τους  καταναλωτές - χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας.
Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα
Για τον άνθρωπο: Ηλεκτροπληξία που μπορεί να επιφέρει θάνατο ή σοβαρή ανικανότητα και εγκαύματα.
Για τις συσκευές / εγκαταστάσεις: Υλικές ζημίες με επακόλουθες αποθετικές χρηματικές απώλειες λόγω πυρκαγιάς από:
-  υπερφόρτιση  (υψηλά ρεύματα που με το πέρασμα χρόνου μπορούν να προκαλέσουν υπερθέρμανση)
-  ηλεκτρικό τόξο σε βραχυκύκλωμα
-   κατεστραμμένη μόνωση

-  δυναμική καταπόνηση σε βραχυκύκλωμα (υψηλά ρεύματα, έστω και μικρής διάρκειας)
-  έκρηξη από σπινθήρες σε εκρηκτικό περιβάλλον
 -  ηλεκτροχημική διάβρωση (κυρίως στο συνεχές ρεύμα).
 

Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη
Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) άλλαξε και τροποποιήθηκε με την Φ.50/503/163 (ΦΕΚ 884 Β 15.05.2011). Η πλήρης εφαρμογή της σύγχρονης ΥΔΕ ξεκίνησε από 01.11.2011. Η ΥΔΕ βάσει νομοθεσίας, είναι υποχρεωτική αφού χωρίς αυτή δεν μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί μία νέα εγκατάσταση ή μια παλιά στην οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή της λόγω ανάγκης επανελέγχου.
Ουσιαστική παράμετρος στην απαίτηση για ποιότητα και ασφάλεια ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, είναι η θεσμοθέτηση της γνωστής “Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη” (ΥΔΕ). Η ΥΔΕ αποσκοπεί στο να τηρούνται οι κανόνες και η Νομοθεσία που αφορούν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να κατασκευάζονται και να διατηρούνται πραγματικά λειτουργικές και ασφαλείς για τους ιδιοκτήτες ή τους χρήστες τους, αποφεύγοντας ενδεχόμενα ατυχήματα από ηλεκτρικά αίτια (ηλεκτροπληξίες, πυρκαγιές).
 

Ευθύνη Ηλεκτρολόγου
Την ΥΔΕ συντάσσει ο ηλεκτρολόγος με την οποία δηλώνει ότι η εγκατάσταση που περιγράφεται σε αυτήν:
- Είναι κατασκευασμένη με βάση την ισχύουσα ηλεκτρολογική Νομοθεσία.
- Έχει ελεγχθεί από τον ίδιο τον ηλεκτρολόγο που την υπογράφει, με βάση επίσης την ισχύουσα ηλεκτρολογική Νομοθεσία και ο οποίος επιβεβαιώνει ότι είναι ασφαλής.
- Έχει γίνει επανέλεγχος μιας υπάρχουσας εγκατάστασης και επιβεβαιώνεται επίσης ότι είναι ασφαλής ενάντια στον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Επιπροσθέτως, η ΥΔΕ είναι απαραίτητη, καθόσον δεν αναδεικνύει μόνο την ευθύνη του Ηλεκτρολόγου αλλά βοηθά επίσης στο να αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι οι Καταναλωτές – Χρήστες τις δικές τους ευθύνες σε ότι αφορά την ορθολογική χρήση και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Κατά συνέπεια, μπορεί πιο εύκολα να αποδίδονται και σε αυτούς ενδεχόμενες ευθύνες σε περιπτώσεις ατυχημάτων (ηλεκτροπληξίες, πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια), όταν οι ίδιοι κάνουν μετατροπές ή υπερβάσεις στη χρήση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Ηλεκτρολόγου
Βασικό μέλημα σε κάθε ευνομούμενη κοινωνία είναι η Προστασία του Καταναλωτή με τη θέσπιση νόμων που θέτουν κριτήρια και υποχρεώσεις στους αδειοδοτημένους ηλεκτρολόγους για τις υπηρεσίες που παρέχουν.
Πολύ σωστά το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο αναβαθμίζει το ρόλο του Ηλεκτρολόγου και επιβάλλει αξιόπιστες υπηρεσίες από πιστοποιημένους Ηλεκτρολόγους με Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης ως εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών τους (ΠΔ108/2013, άρθρο 12, παράγροφος 6). Στη βάση αυτή, οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι οφείλουν να γνωρίζουν “τι θέλει να τους πεί” ο νομοθέτης, με τη ρητή απαίτηση να συντάσσουν και να υπογράφουν “Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών” που να περιλαμβάνει και την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας με την κατάλληλη “Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης” (στοιχείο “ζ”, Παράρτημα Γ του ΠΔ 108/2013).
Σημείωση: Για σχετική ενημέρωση και λύση επί του θέματος, βλ. http://goo.gl/w3blpH